Back

Administraţia Naţională a Penitenciarelor - ANP

Decizia nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Potrivit prevederilor art. 151 alin. (3) din Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1.

Se aprobă modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi procedura privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2.

(1) Scopul prezentei decizii îl constituie:

a) stabilirea unui cadru unitar pentru reglementarea de principiu a etapelor ce trebuie parcurse în scopul încheierii contractului de locaţiune pentru închiriere spaţiu punct comercial, spaţiu amplasare distribuitoare automate pentru băuturi calde şi reci şi gustări de tip snack;

b) stabilirea responsabilităţilor în procesul de întocmire, avizare şi aprobare a documentelor aferente procedurii de atribuire a contractelor de locaţiune privind închirierea spaţiilor din incinta Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate;

c) înfiinţarea punctului comercial în incinta unităţilor penitenciare, crearea unor condiţii care să asigure deţinuţilor accesul la o gamă diversificată de bunuri şi produse la care aceştia au dreptul, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Punctul comercial deserveşte şi personalul unităţilor penitenciare.

Art. 3.

Închirierea spaţiilor din sistemului administraţiei penitenciare se face prin procedură de licitaţie publică "cu strigare".

Art. 4.

În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) operator economic - orice persoană fizică sau juridică română, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii;

b) licitaţie publică "cu strigare" - licitaţia publică care se desfăşoară într-o singură şedinţă la care poate participa un număr nelimitat de ofertanţi, care au intrat în posesia documentaţiei descriptive şi care au achitat garanţia de participare, iar adjudecarea se face la cel mai mare preţ obţinut prin supralicitare;

c) preţul de adjudecare - preţul cel mai mare obţinut în urma licitaţiei publice "cu strigare", după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări; în cazul unui singur ofertant, preţul este format din preţul de pornire la care se adaugă cel puţin un pas de licitare;

d) preţul de pornire - preţul de la care începe licitaţia publică "cu strigare", care se determină pornind de la nivelul tarifelor în lei/lună practicate de unitatea administrativ-teritorială în baza hotărârii consiliului local;

e) punctul comercial - este locaţia în care un operator economic desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare către deţinuţi şi personalul unităţii penitenciare;

f) spaţiul pentru prestări de servicii - spaţiul destinat prestării unor servicii către persoanele fizice sau juridice;

g) "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 5.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6.

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă orice dispoziţii contrare.

Art. 7.

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
Marius Vulpe

Bucureşti, 19 decembrie 2016.

Nr. 859.

ANEXA Nr. 1

MODUL DE CALCUL ŞI DE RESPECTARE
a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unităţii penitenciare

Art. 1.

Directorul unităţii penitenciare numeşte, prin decizie, o comisie care urmăreşte, semestrial sau de câte ori există o sesizare, ca nivelul preţurilor produselor comercializate prin punctul comercial să se încadreze în media preţurilor produselor identice din magazinele similare de pe piaţa locală.

Art. 2.

Comisia prevăzută la art. 1 stabileşte lista de produse pentru care se obţin preţurile de pe piaţa locală, altele decât cele prevăzute în "Lista produse", anexă la caietul de sarcini.

Art. 3.

(1) În vederea determinării preţului mediu se obţin cel puţin 3 preţuri de vânzare ale produselor identice cu cele comercializate prin punctul comercial, luând în considerare tipul produsului, unitatea de măsură şi caracteristicile de calitate.

(2) Preţul mediu al produselor identice de pe piaţa locală se determină ca medie aritmetică a preţurilor obţinute, calculat pentru fiecare produs în parte.

(3) Preţul mediu determinat conform alin. (2) se compară cu preţul de vânzare practicat de operatorul economic care administrează punctul comercial.

Art. 4.

(1) Comisia întocmeşte un proces-verbal de analiză comparativă între preţurile medii determinate conform art. 3 alin. (2) şi preţurile produselor comercializate prin punctul comercial şi evidenţiază, dacă este cazul, produsele la care s-au constatat diferenţe în plus la preţurile practicate de operatorul economic.

(2) Comisia comunică, în scris, operatorului economic lista cu produsele la care s-au constatat diferenţe în plus, solicitând retragerea acestora de la vânzare până la reducerea corespunzătoare a preţurilor, urmărind şi realizarea efectivă a acestei măsuri.

(3) În condiţiile în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (2), atunci devin incidente prevederile pct. 6 "Controlul punctului comercial" din caietul de sarcini.

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

se încarcă...