Back

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

Contractul-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului nr. . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . din 21.12.2016

În vigoare de la 13.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Părţile contractante

Între . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telex . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., înscrisă în registrul comerţului la nr. . . . . . . . . . ., cod SIRUES . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., capital social subscris şi vărsat . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin director general . . . . . . . . . . şi prin director economic . . . . . . . . . ., denumită expeditor, pe de o parte, şi . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telex . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., înscrisă în registrul comerţului la nr. . . . . . . . . . ., cod SIRUES . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., capital social subscris şi vărsat . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin director general . . . . . . . . . . şi director economic . . . . . . . . . ., denumită transportator, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 1.

(1) Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părţi, respectându-se Normele privind calitatea, recepţia şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul pot fi, după caz, proprietatea expeditorului sau a unei terţe persoane. În toate situaţiile expeditorul acţionează şi răspunde în nume propriu pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

(3) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III Durata contractului

Art. 2.

Contractul se încheie pe o perioadă de . . . . . . . . . . convenită de părţi.

CAPITOLUL IV Programe de transport

Art. 3.

(1) Programul cantităţilor anuale şi lunare de ţiţei, gazolină, condensat şi etan ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de expeditor şi acceptată de transportator în conformitate cu anexa nr. 3.

(2) În cazul în care cantităţile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacităţii disponibile pe destinaţia respectivă şi cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantităţile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantităţi suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacităţii de transport disponibile şi va trebui să fie făcută în scris în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea solicitării de la expeditor.

(3) Diminuarea cantităţilor lunare prezentate în anexele nr. 3 şi 3.1 se va face prin act adiţional, la solicitarea expeditorului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate reprezentând maximum 5% din programul iniţial lunar stabilit la încheierea contractului.

(4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.

Art. 4.

(1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinaţii.

(2) Expeditorul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinaţii. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectării lui, transportatorul se obligă să reia transportul în cel mult 24 de ore de la confirmarea programului lunar de predare a produselor pe destinaţii.

Art. 5.

(1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activităţile de primire, depozitare, transport şi predare a ţiţeiului, gazolinei şi condensatului sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere, şi sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanţa (mişcarea) produselor.

Art. 6.

(1) În funcţie de condiţiile de operare a dotărilor transportatorului şi ca urmare a solicitării în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire şi/sau predare, a sortimentelor şi a cantităţilor de ţiţei, gazolină şi condensat ce urmează să fie transportate.

(2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de . . . . . . . . . . zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.

(3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:

a) transportul unor cantităţi de ţiţei, gazolină şi condensat de la alte locaţii şi/sau către alte destinaţii decât cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată;

b) transportul unor cantităţi de ţiţei, gazolină şi condensat suplimentare faţă de cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată;

c) transportul de ţiţei netratat între diverse puncte de primire şi predare agreate de părţi, la solicitarea în scris a expeditorului.

(4) Costurile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor menţionate la alin. (3) şi care constau în diferenţa dintre costurile de operare şi tariful prestaţiei prevăzut la art. 9 alin. (1) vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate expeditorului şi facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de . . . . . . . . . . zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.

CAPITOLUL V Stocul de operare

Art. 7.

(1) În scopul realizării transportului, expeditorul are obligaţia de a pune la dispoziţia transportatorului cantităţile de ţiţei necesare constituirii stocului de operare. Stocul de operare se va determina de părţi în funcţie de capacitatea disponibilă de transport şi fluxul tehnologic disponibil pentru destinaţia solicitată, convenită de părţi de comun acord.

(2) Transportatorul va putea contribui la constituirea stocului de operare cu propriul ţiţei în măsura în care nivelul stocurilor sale depăşeşte cantitatea necesară pentru asigurarea securităţii tehnologice a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.

Art. 8.

(1) Expeditorul şi transportatorul îşi vor reconstitui stocurile fizice de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid, proprietatea lor, având la bază cantităţile de la începutul contractului, primirile, livrările şi consumul tehnologic, atât cantitativ, cât şi calitativ.

(2) În cazul în care reconstituirea cantitativă şi calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârşitul anului, până la data de . . . . . . . . . ., se va face regularizarea cantitativă şi valorică la preţul produselor de la data facturării. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul poştal de remitere. Transportatorul/Expeditorul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

CAPITOLUL VI Tariful şi modul de plată

Art. 9.

(1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantităţilor prevăzute în anexa nr. 3 sunt cele stabilite de autoritatea competentă în condiţiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantităţile de produse efectiv predate la destinaţie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.

(2) Valoarea consumurilor tehnologice şi TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.

(3) Termenul de decontare care devine şi termen de scadenţă este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii facturii de către expeditor, confirmată de documentul poştal.

(4) Plata facturilor se va face de expeditor în contul IBAN . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . .

(5) Garantarea plăţii prestaţiilor de transport, precum şi a oricăror obligaţii contractuale prevăzute a fi îndeplinite de către expeditor va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între expeditor şi transportator. Forma de constituire a garanţiilor va fi negociată şi convenită de părţile contractante.

(6) Refuzul total sau parţial al expeditorului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunoştinţa acestuia în termen de . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la data primirii ei. În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.

(7) Plăţile se consideră efectuate în momentul decontării contului expeditorului.

(8) Transportatorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, reprezentând contravaloarea oricăror sume neachitate la scadenţă, indiferent de natura acestora (penalităţi de întârziere, daune-interese, cheltuieli suplimentare etc.) şi rezultând dintr-o factură acceptată în totalitate de expeditor.

(9) Transportatorul are obligaţia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu menţiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

CAPITOLUL VII Penalităţi şi despăgubiri

Art. 10.

(1) Transportatorul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalităţile datorate şi va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalităţile vor fi plătite în termen de 10 zile de la primirea facturii.

(2) În cazul neîndeplinirii la scadenţă a oricărei obligaţii de plată certe, lichide şi exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului că în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.

(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.

Art. 11.

La sfârşitul anului, transportatorul va stabili cantităţile contractate şi, respectiv, cele efectiv predate la transport de către expeditor, cumulate de la începutul derulării contractului. În situaţia în care cantitatea cumulată efectiv predată de la începutul derulării contractului nu este cel puţin egală cu cea contractată cumulată de la începutul anului, transportatorul va proceda la calcularea sumei datorate de către expeditor astfel:

a) în cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puţin de 90% din programul de transport ţiţei import, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de . . . . . . . . . . euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenţa dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual şi cantitatea efectiv predată în aceeaşi perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere;

b) în cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puţin de 90% din programul de transport ţiţei ţară, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune- interese, o sumă în cuantum de . . . . . . . . . . euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenţa dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual şi cantitatea efectiv predată în aceeaşi perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.

CAPITOLUL VIII Obligaţiile şi drepturile expeditorului şi transportatorului

SECŢIUNEA 1 Obligaţiile şi drepturile expeditorului

Art. 12.

(1) Expeditorul se obligă să predea ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul în condiţiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.

(2) În situaţii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalaţiile de tratare, lipsa dezemulsionanţilor), transportatorul va putea admite derogări de la condiţiile de calitate prevăzute în anexele A1-A3, B, C1-C4, D1-D5 la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a expeditorului, cu plata de către acesta a costurilor suplimentare generate astfel.

(3) Cuantumul costurilor suplimentare de la alin. (2) va fi convenit de părţi şi va fi facturat expeditorului. Termenul de scadenţă a facturii este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii acesteia de către expeditor, confirmată de documentul poştal.

Art. 13.

(1) Expeditorul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantităţilor prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu deţine stocuri de operare pe relaţia respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui terţ. Cantităţile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.

(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparaţii capitale şi modernizare, expeditorii deţinători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantităţile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.

Art. 14.

(1) În cazul unor avarii pe conductele de gazolină şi etan, expeditorul se obligă să asigure stocarea gazolinei şi etanului conform anexei nr. 5.

(2) În cazul unor avarii pe conductele de ţiţei sau lucrări de reparaţii programate, expeditorul se obligă să asigure stocarea ţiţeiului în rezervoarele de recepţie pentru . . . . . . . . . . ore.

Art. 15.

(1) În situaţia în care se recuperează ţiţeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligă să primească ţiţeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea ţiţeiului se va încheia un proces-verbal în care se vor menţiona cantitatea şi calitatea ţiţeiului primit. În cazul în care este necesară recondiţionarea ţiţeiului, costurile aferente acestei operaţiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.

(2) Expeditorul va emite factura pentru costurile sus-menţionate după acceptul transportatorului privind calculul sumelor datorate. Transportatorul este obligat să trimită în scris acceptul său pentru plata costurilor sus-menţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării expeditorului privind plata costurilor respective; în caz contrar, costurile respective vor fi considerate ca fiind integral acceptate la plată de către transportator.

(3) Factura pentru costurile respective va fi emisă de către expeditor în termen de 3 zile de la primirea acceptului transportatorului sau de la expirarea termenului de 10 zile prevăzut în alin. (2). Scadenţa de plată a facturii este de . . . . . . . . . . zile de la primirea facturii. Expeditorul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% la debitul neachitat pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate.

Art. 16.

(1) Expeditorul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator şi emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referinţă standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezenţa părţilor interesate.

(2) Expeditorii care deţin laboratoare proprii au obligaţia să le doteze în mod corespunzător.

Art. 17.

Expeditorul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situaţiile în care rafinăriile şi rampele de descărcare sunt oprite. În caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa. În cazul reviziilor/reparaţiilor neprevăzute generate de opriri neprevăzute/accidentale ale instalaţiilor de prelucrare sau descărcare a ţiţeiului, expeditorul va notifica transportatorul de îndată ce acestea apar.

Art. 18.

Expeditorul are obligaţia să asigure la sistemele proprii de depozitare şi de măsurare cantitativă şi calitativă aflate la interfaţa expeditor/transportator, după caz: verificarea metrologică, etalonarea şi calibrarea. Aceste operaţiuni se vor efectua de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, la termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia şi procedurile în domeniu.

Art. 19.

(1) Expeditorul este obligat să primească cu prioritate la descărcare ţiţeiul şi gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantităţile stabilite prin programul de transport.

(2) Dacă din vina expeditorului se înregistrează întârzieri ale navetelor de ţiţei (la primirea navetelor pline în gară, la manevra sau la scoaterea navetelor goale din gară), iar transportatorul înregistrează întârzieri faţă de programul de transport, transportatorul va fi exonerat de răspundere, iar în cazul în care transportatorul va înregistra cheltuieli suplimentare determinate de aceste staţionări, expeditorul urmează a le suporta. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul/refuzul cheltuielilor suplimentare în termen de . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la comunicare; în cazul în care expeditorul nu va transmite niciun răspuns în termenul sus-menţionat, cheltuielile solicitate se consideră acceptate.

(3) În cazul în care expeditorul acceptă cheltuielile suplimentare sau nu transmite niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în . . . . . . . . . . zile de la expirarea termenului prevăzut în alin. (2), termenul de scadenţă a facturii fiind de . . . . . . . . . . zile de la primirea facturii.

(4) Expeditorul are întreaga responsabilitate şi pentru alte situaţii generate de neasigurarea condiţiilor şi capacităţilor de descărcare a cazanelor de ţiţei şi gazolină în rampele sale de descărcare: creşteri de stocuri, blocaje etc.

Art. 20.

Expeditorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile şi la termenele stabilite în cap. VI şi VII.

Art. 21.

Expeditorul are dreptul să conteste balanţa de transport al produselor în maximum . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanţa a fost acceptată.

Art. 22.

Expeditorul se obligă să predea la transport ţiţei din import în condiţiile specificate la art. 25. Luarea în primire a ţiţeiului în vederea transportului se face la solicitarea expeditorului sau a persoanei împuternicite de acesta, pe baza unei telefonograme, transmisă transportatorului. Această notificare va cuprinde: proprietarul ţiţeiului, numărul rezervorului, cantitatea predată pentru pompare, punctul de destinaţie şi ora la care se efectuează recepţia.

Art. 23.

Expeditorul şi transportatorul vor încheia convenţii de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.

Art. 24.

Expeditorul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 25.

Expeditorul garantează pe propria răspundere că ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul nu fac obiectul unui litigiu şi că sunt libere de orice sarcini fiscale. În cazul în care expeditorul are cunoştinţă de faptul că ţiţeiul, gazolina şi condensatul, proprietatea sa sau a unui terţ, sunt grevate de sarcini sau fac obiectul unui litigiu, expeditorul are obligaţia ca de îndată să înştiinţeze transportatorul, acesta din urmă nefiind obligat să accepte transportul acestor produse.

Art. 26.

Expeditorul are obligaţia ca până la data de . . . . . . . . . . octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantităţile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.

se încarcă...