Back

Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 1313/2016 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.279 din 30 decembrie 2016 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I.

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La capitolul I articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative în trimestrul I 2017, se încheie acte adiţionale la contractele pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate curative, la media lunară a serviciilor efectuate şi consumurilor de medicamente şi materiale sanitare în anul precedent, ţinând cont de indicatorii realizaţi în cursul anului 2016, stocurile de medicamente/materiale sanitare, precum şi de plăţile ce urmează a se efectua la termenul de scadenţă."

2. La capitolul VII, după titlul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016" se introduce un nou titlu, titlul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2017", cu următorul cuprins:

"

Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2017

- mii lei -
Denumire program de sănătate Credite de angajament trimestrul I 2017 Credite bugetare trimestrul I 2017
Programul naţional de oncologie, din care: 553.082,19 385.430,45
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii) 515.019,42 350.364,79
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT (adulţi şi copii) 4.588,00 4.279,34
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare 128,12 94,53
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi 404,45 315,56
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii) 32.942,20 30.376,23
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 0,00 0,00
Programul naţional de diabet zaharat 235.450,08 234.688,69
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 13.405,74 12.953,47
Programul naţional de tratament pentru boli rare 30.984,06 32.847,46
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice 31.132,93 35.957,67
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 19.852,17 25.470,98
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 5.184,74 8.040,66
Programul naţional de boli endocrine 1.625,35 1.476,21
Programul naţional de ortopedie 21.407,06 22.755,10
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 111,44 127,92
Programul naţional de boli cardiovasculare 29.999,00 44.156,37
Programul naţional de sănătate mintală 440,22 481,82
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care: 8.245,77 7.820,69
Subprogramul de radiologie intervenţională 5.140,83 4.922,16
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 2.821,73 2.741,96
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 108,21 66,65
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 175,00 89,92
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 247.787,99 247.787,99
Total 1.198.708,74 1.059.995,48"

Art. II.

Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe-Radu Ţibichi

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.313.

se încarcă...