Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

Art. 1.

(1) Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institutul, se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.

(3) Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor sale, Institutul poate utiliza şi alte spaţii, în condiţiile legii.

Art. 2.

(1) Institutul pune în aplicare direcţiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administraţiei publice prin profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi locală.

(2) Institutul exercită atribuţii în domeniile:

a) formării profesionale a personalului din administraţia publică;

b) perfecţionării profesionale a personalului din administraţia publică;

c) cercetării-inovării în domeniul administraţiei publice;

d) facilitării comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor în domeniul administraţiei publice;

e) asigurării calităţii în domeniul formării personalului din administraţia publică.

Art. 3.

(1) În domeniul formării şi perfecţionării profesionale în administraţia publică, pentru îndeplinirea atribuţiilor principale, Institutul realizează următoarele:

a) implementează Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016, în conformitate cu atribuţiile care îi revin;

b) elaborează, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în curs, cu respectarea nevoilor de formare comunicate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, grilele de programe de formare profesională şi tematica aferentă acestora, care sunt supuse spre avizare Consiliului de coordonare. Grilele de programe de formare profesională pot fi actualizate semestrial, în funcţie de nevoile suplimentare de formare identificate, şi de îndată, în cazul apariţiei unei modificări legislative importante;
Derogări (1),

c) întocmeşte oferta de formare pentru programele de formare profesională pe care le organizează, pe care o comunică instituţiilor şi autorităţilor publice şi o publică pe site-ul propriu;

d) asigură comunicarea şi buna colaborare instituţională cu celelalte instituţii publice care organizează programe de formare profesională;

e) elaborează metodologia de selecţie a experţilor şi formatorilor cu care colaborează pentru derularea programelor de formare pe care le organizează;

f) întocmeşte şi gestionează evidenţa experţilor şi formatorilor care participă la derularea programelor de formare pentru personalul din administraţia publică;

g) elaborează metodologiile de selecţie a partenerilor în procesul de formare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

h) fundamentează, elaborează şi implementează programe şi proiecte cu finanţare externă pe domeniul său de activitate, monitorizează derularea acestora şi prezintă periodic ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;

i) elaborează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;

j) alte atribuţii prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

(2) Institutul asigură programe de formare specializată pentru ocuparea, în condiţiile legii, a funcţiilor corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

(3) Institutul asigură formare pentru:

a) funcţionari publici;

b) personal care îşi exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management;

c) persoane alese sau numite în funcţie de demnitate publică sau asimilate acestora;

d) aleşi locali;

e) alte categorii de personal din administraţia publică, stabilite prin lege.

(4) Pentru programele de formare specializată prevăzute la alin. (2) tematica este aprobată de preşedintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

(5) Condiţiile de organizare a programelor de formare specializată prevăzute la alin. (2), numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăşurare a concursului şi tariful şi modalităţile pentru plata tarifului de participare la program se stabilesc prin regulamente de organizare şi desfăşurare aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului.

Art. 4.

(1) Institutul asigură programe de perfecţionare profesională pentru:

a) grupurile-ţintă strategice, stabilite prin acte normative, documente programatice sau alte documente emise de Guvern şi comunicate Institutului prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

b) personalul din administraţia publică, în baza nevoilor de formare identificate la nivelul administraţiei publice şi centralizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

c) instituţii şi autorităţi publice sau persoane interesate.

(2) Procedura de identificare a nevoilor de formare profesională în administraţia publică pentru categoriile de beneficiari de formare prevăzuţi la alin. (1) este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(3) Pentru programele de perfecţionare profesională prevăzute la alin. (1), tematica este aprobată de preşedintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

(4) Tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

Art. 5.

(1) În domeniul cercetării şi inovării în administraţia publică, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică;

b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze şi publicaţii în domeniul administraţiei publice;

c) participă la activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică;

d) sprijină/facilitează susţinerea activităţii de cercetare şi inovare prin acordarea de burse şi granturi de cercetare, în condiţiile legii;

e) accesează mecanisme de finanţare în domeniul cercetării- inovării şi derulează proiecte, în condiţiile legii.

(2) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituţii şi autorităţi publice, cu instituţii similare din ţară şi străinătate sau cu instituţii de învăţământ superior şi alte persoane juridice, de drept public sau privat, interesate.

Art. 6.

În domeniul facilitării comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor în materia administraţiei publice, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor în domeniul administraţiei publice realizate, prin diverse forme de comunicare, publicaţii tipărite sau în format electronic;

b) dezvoltă, la nivel naţional, baze de date, biblioteci şi reţele în domeniul formării profesionale, în mod direct sau în parteneriat cu alte persoane juridice, de drept public sau privat din piaţa de formare;

c) pune la dispoziţie instituţiilor şi autorităţilor publice, cu titlu gratuit, baze de date şi biblioteci în domeniul administraţiei publice;

d) organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală;

e) participă la reţele naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale şi în domeniul cercetării-inovării în administraţia publică.

Art. 7.

În domeniul asigurării calităţii formării personalului din administraţia publică, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare, standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează;

b) elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile din domeniul administraţiei publice;

c) întreprinde demersurile necesare autorizării, în condiţiile legii, a programelor de perfecţionare profesională pe care le organizează;

d) asigură controlul şi monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru programele de formare pe care le organizează în mod direct sau pe care le derulează în parteneriat sau în asociere cu alţi furnizori de formare.

Art. 8.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Institutul poate:

a) să colaboreze cu instituţiile şi autorităţile publice;

b) să colaboreze cu instituţii şi organisme similare din ţară şi din străinătate în domeniul său de activitate;

c) să negocieze, în baza mandatului stabilit de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, încheierea unor acorduri şi proiecte de colaborare internaţională în domeniile sale de activitate, pe care le prezintă acestuia în vederea aprobării sau însuşirii, urmată de transmiterea către Guvern spre aprobare, după caz;

d) să încheie parteneriate cu entităţi publice şi private, după caz.

Art. 9.

(1) Preşedintele Institutului conduce aparatul propriu al Institutului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii.

(2) Preşedintele reprezintă Institutul în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.

(3) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin, în condiţiile legii.

Art. 10.

(1) Institutul are un secretar general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.

(2) Atribuţiile secretarului general se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Institutului.

Art. 11.

(1) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Institutului este de 100, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui Institutului.

(2) Personalul Institutului este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.

(3) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Institutului, având în vedere nevoile instituţionale şi structura de personal, se pot înfiinţa, după caz, servicii, birouri şi/sau alte compartimente, în condiţiile legii.

(5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului.

(6) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare aplicabilă personalului plătit din fonduri publice.

(7) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului, precum şi prin fişa postului.

Art. 12.

(1) Bugetul se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

(2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Institutul poate iniţia, finanţa şi/sau gestiona/implementa programe şi proiecte de interes naţional, regional sau local în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.

Art. 13.

(1) Pe lângă Institut funcţionează un Consiliu de coordonare, constituit în condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.

(2) Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a prim- ministrului, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016.

(3) Selecţia membrilor Consiliului de coordonare prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 şi a supleanţilor acestora se va face în baza unor criterii de selecţie aprobate prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Criteriile de selecţie sunt publicate pe paginile de internet ale Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Institutului Naţional de Administraţie. Membrii Consiliului nu pot face parte din secretariatul acestuia.

(4) Consiliul de coordonare adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui consiliului este hotărâtor.

(5) Secretariatul Consiliului de coordonare este asigurat de Institut.

(6) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Art. 14.

Consiliul de coordonare îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) avizează anual grilele de programe de formare profesională organizate de Institut şi tematica specifică a acestora;

b) avizează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;

c) avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) avizează propunerile de standarde ocupaţionale elaborate de Institut;

e) elaborează proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare, care este înaintat spre aprobare ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

f) avizează proiectul de buget al Institutului, precum şi execuţia bugetară a acestuia;

g) avizează propunerile preşedintelui Institutului privind tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institut, în condiţiile legii, anterior înaintării lor spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

h) avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institut;

i) avizează înfiinţarea centrelor teritoriale.

se încarcă...