Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 4/2017 pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 7.022 din 30 decembrie 2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, aprobată prin Hotărârea Guvernului 1.028/2014,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) şi art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministerul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Se aprobă Protocolul de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În sensul prezentului ordin, protocolul de screening auditiv universal la nou-născuţi reprezintă ansamblul de măsuri, proceduri şi direcţii cu privire la testarea auditivă a nou-născutului, precum şi traseul acestuia de la data primei testări auditive şi până la momentul diagnosticării hipoacuziei sau stării de auz normal.

Art. 2.

(1) Personalul din unităţile sanitare din sistemul de sănătate ce deţin echipamente medicale de screening auditiv au următoarele obligaţii:

a) managerul unităţii sanitare consemnează în fişa postului personalului desemnat responsabilitatea realizării testării de screening auditiv;

b) personalul medical desemnat pentru efectuarea screeningului auditiv, respectiv asistente medicale ale secţiei de neonatologie, asistente din secţiile sau compartimentele de terapie intensivă, precum şi medicii din centrele de diagnostic, are obligaţia de a realiza testarea auditivă conform prevederilor protocolului;

c) personalul medical implicat în procesul de screening auditiv are obligaţia de actualizare continuă a cunoştinţelor conform ghidului video distribuit la încheierea contractului subsecvent de achiziţie a echipamentelor medicale de screening auditiv şi accesibil pe site-ul www.rensa.ms.ro.

(2) Efectuarea screeningului se consemnează în foaia de observaţie clinică generală de către personalul care l-a efectuat.

(3) Testarea auditivă a fiecărui copil se înregistrează prin descărcarea datelor din echipamentul medical de testare auditivă în Registrul electronic naţional de screening auditiv.

(4) Biletul de externare include rezultatul testării auditive şi recomandările.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Vlad Vasile Voiculescu

Bucureşti, 3 ianuarie 2017.

Nr. 4.

ANEXĂ

PROTOCOL
de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

Screeningul auditiv universal presupune testarea auditivă a tuturor nou-născuţilor la ambele urechi, indiferent de prezenţa sau absenţa factorilor de risc pentru hipoacuzie.

I. Cum?

Testarea se va efectua prin otoemisiuni acustice tranzitorii - test de screening. Se va repeta testul în situaţia în care condiţiile de înregistrare nu sunt cele recomandate (artefacte sub 20% şi stabilitate a sondei peste 80%).

Rezultatul va fi sub forma PASS (trecerea testului) sau REFER (nu a trecut testul), iar recomandările la externarea din maternitate vor ţine cont de:

1. rezultatul testării fiecărei urechi;

2. categoria de copil (cu sau fără factori de risc);

3. încadrarea în protocolul naţional de testare de mai jos.

II. Când?

1. cu o zi înainte de externare (Z2-Z3 la nou-născuţii sănătoşi; o zi înainte de externare pentru nou-născuţii care stau mai mult în maternitate);

2. în caz de rezultat REFER la cel puţin una dintre urechi, se recomandă repetarea testului pentru confirmarea rezultatului înainte de externare.

III. Rezultate şi urmărire:

1. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut PASS la ambele urechi la prima testare - urmărirea dezvoltării limbajului de către părinţi; audiogramă înainte de intrarea la grădiniţă şi la şcoală;

2. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut REFER cel puţin la una dintre urechi la prima testare - retestare în maternitate înainte de a împlini o lună de viaţă;

3. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut REFER la cel puţin una dintre urechi la a doua testare - diagnostic audiologic în centru de Audiologie/ORL specializat la vârsta de 3 luni;

4. nou-născuţii din secţiile de terapie intensivă din maternităţi sau spitalele cu secţii sau compartimente de pediatrie cu paturi de terapie intensivă care au obţinut PASS la ambele urechi - evaluare audiologică la 6 şi la 18 luni, în centrele de audiologie/ORL specializate;

5. nou-născuţii din secţiile de terapie intensivă din maternităţi sau spitalele cu secţii sau compartimente cu paturi de terapie intensivă care au obţinut REFER, adică nu au trecut testul, la cel puţin una dintre urechi - diagnostic audiologic în centru de audiologie/ORL specializat, peste 3 luni (nu mai târziu de vârsta de 6 luni). Pentru cei la care s-a infirmat suspiciunea de hipoacuzie se va urmări dezvoltarea limbajului de către părinţi; audiogramă înainte de intrarea la grădiniţă şi la şcoală;

6. nou-născuţii diagnosticaţi cu hipoacuzie în urma diagnosticului audiologic din centrele de audiologie/ORL specializate - recomandarea protezării auditive; evaluarea beneficiului protezării la 3-6 luni.

Familiile nou-născuţilor care obţin REFER la cel puţin una dintre urechi la testarea de screening auditiv (prima sau a doua testare) din maternităţi trebuie anunţaţi pentru următoarea etapă. La nivel de centru specializat se va stabili strategia de urmărire în funcţie de caz.

se încarcă...