Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 94.278 din 23 noiembrie 2016 întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,

în baza prevederilor:

- art. 1 alin. (1) lit. e) şi art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

- art. 34 şi art. 81 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- anexa nr. I partea 1 secţiunea 8 pct. 2 lit. (e) pct. 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- capitolului 13 - Elementele necesare pentru evaluarea ajutoarelor de stat, pct. 13.6 M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor şi Fişei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor de la pct. 8.2.12 din capitolul 8 - Descrierea măsurilor selectate, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă schema de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, submăsura 15.1 - Plăţi pentru angajamente de silvomediu, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Schema prevăzută la art. 1 este exceptată de la obligaţia notificării prevăzute la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 1.002.

ANEXĂ

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
"Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", denumită în continuare schemă.

(2) Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu acordate prin schemă se acordă în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, ca ajutoare cofinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.

(3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (DGDR - AM PNDR), prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 2.

Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR la adresa www.madr.ro şi APIA la adresa www.apia.org.ro.

CAPITOLUL II Scopul şi obiectivele schemei

Art. 3.

(1) Scopul ajutorului constă în acordarea de plăţi compensatorii pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare rezultate din depăşirea cerinţelor obligatorii prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei.

(2) Angajamentele voluntare menţionate la alin. (1) se încheie în vederea conservării biodiversităţii specifice ecosistemelor forestiere şi reducerii eroziunii solurilor forestiere.

Art. 4.

(1) Prin aplicarea schemei se urmăresc reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi promovarea aplicării de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului.

(2) În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează implementarea următoarelor pachete:

a) pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte,

b) pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.

CAPITOLUL III Definiţii

Art. 5.

În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel:

a) adunatul - este prima etapă din cadrul procesului de colectare caracterizată prin deplasarea fiecărei piese pe un traseu propriu, pe distanţe scurte, de la locul de doborâre până la locurile de concentrare a materialului lemnos;

b) amenajament silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 sau 5 ani şi aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

c) angajament - voinţa exprimată într-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare pachet vizat, astfel cum sunt prevăzute în fişa măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor din cadrul PNDR 2014-2020 şi schemă şi detaliate în legislaţia naţională;

d) apropiatul lemnului - reprezintă operaţia de deplasare a sarcinilor din tasoanele formate prin adunat şi/sau scos până în platforma primară ce se află lângă o instalaţie permanentă de transport. Se utilizează o anumită cale de apropiat amenajată corespunzător condiţiilor impuse de mijloacele tehnice cu care se realizează deplasarea materialului lemnos;

e) atelajul - este compus din animale de tracţiune (cai sau boi) şi harnaşamentul aferent, utilizat pentru colectarea lemnului exploatat;

f) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar pentru efectuarea unei plăţi de către APIA în temeiul schemei; la cererea de plată se ataşează, după caz, documentele justificative, prevăzute în documentele de implementare;

g) cerere de sprijin eligibilă - reprezintă cererea de sprijin care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice asimilate condiţiilor de eligibilitate prevăzute în schemă şi care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin, conform procedurii de selecţie detaliate în Ghidul solicitantului şi manualele de proceduri;

h) cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant şi practicile uzuale specifice fiecărei cerinţe de management aplicabile pachetelor schemei - Codul silvic, legislaţia silvică subsecventă, precum şi sistemul de norme tehnice silvice, economice şi juridice care alcătuiesc regimul silvic cuprind cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant. Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant şi practicile uzuale specifice fiecărei cerinţe de management aplicabile pachetelor schemei sunt prevăzute în cadrul fişei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, secţiunea Informaţii suplimentare specifice măsurii;

- pierderile de venit în cadrul pachetului 1, precizat la art. 4 alin. (2) lit. a), rezultă din renunţarea la recoltarea lemnului din tăieri de igienă şi tăieri de conservare, având în vedere volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani în zona de linişte şi 4 ani în restul suprafeţei angajate de pe unităţile amenajistice pe care sunt planificate lucrări de rărituri, tăieri de regenerare şi tăieri de igienă, precum şi la volumul de lemn aferent produselor rezultate din tăieri de conservare care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani pe toată suprafaţa angajată planificată cu astfel de lucrări;

- costurile suplimentare în cadrul pachetului 2, precizat la art. 4 alin. (2) lit. b), rezultă din utilizarea atelajelor la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate, reprezentând diferenţa dintre costurile necesare efectuării lucrărilor de colectare a lemnului din rărituri cu mijloace mecanizate (tractoare) şi cele necesare efectuării acestor lucrări cu atelaje;

i) colectarea lemnului - reprezintă partea procesului tehnologic în care lemnul este deplasat de la cioată până în platforma primară aflată lângă o cale permanentă de transport. Această deplasare se face, într-o primă etapă, pe trasee neamenajate, fiind continuată, în etapa următoare, pe trasee amenajate denumite căi de colectare;

j) Comitetul de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcţia realizării obiectivelor acestuia, în condiţiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

k) conferinţa a II-a de amenajare - reprezintă şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice propuse de elaboratorul amenajamentului silvic;

l) costuri standard - costuri unitare medii la nivel naţional, cuantificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (ICAS), reprezentând pierderi de venit şi costuri suplimentare rezultate ca urmare a aplicării de angajamente de silvomediu care depăşesc nivelul cerinţelor obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant, respectiv angajamente de renunţare la recoltarea lemnului din tăieri de igienă şi tăieri de conservare şi de utilizare de atelaje la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate;

m) data acordării ajutorului - înseamnă data primirii de către beneficiarul schemei a notificării privind acordarea sprijinului ca urmare a rezultatului procesului de selecţie;

n) evaluarea şi selectarea cererilor de sprijin - reprezintă acţiunile procedurale prin care documentaţia aferentă cererilor de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi cerinţelor specifice asimilate condiţiilor de eligibilitate, precum şi prin care cererile de sprijin sunt punctate şi ierarhizate în urma aplicării criteriilor de selecţie şi departajare specifice schemei;

o) Ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică a schemei şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin şi derularea angajamentului, aprobat prin ordin al ministrului şi publicat pe site-urile oficiale ale instituţiilor responsabile pentru gestionarea schemei;

p) indicele de recoltare a produselor de igienă - reprezintă volumul pe hectar prevăzut a fi recoltat prin tăieri de igienă de pe suprafeţele angajate, precizate în amenajamentul sau amenajamentele unităţilor de producţie din care fac parte;

q) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;

r) întreprindere aflată în dificultate - conform art. 2 alin. (14) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014, reprezintă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

- în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţată de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiţii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa nr. I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

- în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care a fost înfiinţată de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa nr. II la Directiva 2013/34/UE;

- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

- atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

- în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi

(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA1) se situează sub 1,0;

1) EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare.

s) platforma primară - reprezintă un punct de colectare a materialului lemnos delimitat în teren;

t) posibilitate - reprezintă volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de gospodărire, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia;

u) posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produs principal dintr-o unitate de gospodărire, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic;

v) produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau abiotici sau arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici;

w) produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică sau egală cu 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici;

x) produsele de igienă - sunt rezultate din procesul normal de eliminare naturală;

y) răriturile (R) - reprezintă lucrări care se efectuează periodic în arborete tinere, prin care se reduce numărul de exemplare la unitatea de suprafaţă, în scopul ameliorării structurii, creşterii şi calităţii arboretelor;

z) schemă de ajutor de stat - înseamnă actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau într-un cuantum nedefinit;

aa) scosul lemnului - este o operaţie necesară în unele situaţii, atunci când tasoanele formate prin adunat nu se găsesc în raza de acţiune a mijloacelor principale de colectare, şi constă în deplasarea materialului lemnos din aceste tasoane până la următoarele confluenţe;

bb) tăierile de conservare (TC) - cuprind lucrările prin care sunt promovate nucleele existente de regenerare naturală, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă;

cc) tăierile de regenerare (TR) - se referă la gama de tratamente silvice aplicate pe terenurile forestiere, reprezentând un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor şi a pădurii de la o generaţie la alta;

dd) teren forestier - terenurile acoperite cu păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi din fondul forestier naţional (FFN);

ee) teren forestier eligibil în cadrul schemei - terenul forestier, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul funcţional I, care respectă condiţiile schemei;

ff) tipul funcţional I - în conformitate cu definiţia precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcţional în care sunt încadrate pădurile cu funcţii speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse fără aprobarea organului competent prevăzut de lege;

gg) tipul funcţional II - în conformitate cu definiţia precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcţional în care sunt încadrate pădurile cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare;

*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

hh) unitatea amenajistică (subparcelă - ua) - este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor şi pentru planificarea şi executarea lucrărilor silvice;

ii) unitate de gospodărire - unitatea de amenajament pentru care se stabilesc baze de amenajare şi pentru care se reglementează separat fie procesul de producţie lemnoasă, fie acţiuni sau măsuri speciale de ocrotire sau conservare a unor ecosisteme forestiere de interes deosebit;

jj) unitatea de producţie şi/sau protecţie (UP) - reprezintă suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic.

CAPITOLUL IV Beneficiarii schemei

Art. 6.

Beneficiarii schemei sunt:

a) unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;

b) persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;

c) asociaţii între beneficiarii precizaţi la lit. a) şi b).

Art. 7.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii enunţaţi la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie proprietarii suprafeţelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;

b) să se angajeze că menţin angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia;

c) să se angajeze că respectă cerinţele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică;

d) să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafeţele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;

e) să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută de acesta într-o unitate de producţie şi/sau protecţie.

se încarcă...