Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte din 27.12.2016

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

1. Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, după caz:

a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

3. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.

4. Angajatorii prevăzuţi la pct. 3 transmit o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariatului sau pot împuternici angajatul să îndeplinească această obligaţie, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

5. Angajaţii care au fost împuterniciţi să transmită organului fiscal competent informaţii privind acordul încheiat depun la organul fiscal odată cu declaraţia de înregistrare fiscală o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

B. Înregistrarea persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

1. Persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte au obligaţia să depună la organul fiscal competent, după caz:

a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

C. Înregistrarea persoanelor fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, în cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale

Persoanele fizice care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, în cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale, au obligaţia să depună la organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu:

a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale;

b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal;

c) o adeverinţă din care să rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consular de la care obţin venituri din salarii.

D. Dispoziţii comune

1. Acordurile încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie să conţină, în mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corectă de către angajat a contribuţiilor sociale datorate, cum ar fi codul CAEN al activităţii principale a angajatorului, condiţiile de muncă etc.

2.

a) Persoanele fizice rezidente sau nerezidente prevăzute în secţiunile A-C au obligaţia să depună lunar formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".

b) Secţiunea "Date de identificare a plătitorului" şi secţiunea "Date de identificare a asiguratului" din formularul 112 se completează cu datele de identificare a persoanei fizice care are obligaţia declarării contribuţiilor sociale.

c) Persoanele prevăzute la lit. a) declară în formularul 112 şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România".

3. Obligaţiile declarative şi de plată a contribuţiilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezidente numai pentru perioada stipulată în acordul încheiat cu angajatorul.

4. La încetarea obligaţiei de declarare şi de plată a contribuţiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau nerezidentă are obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii şi a contribuţiilor sociale.

5. Declaraţia de menţiuni care se depune la organul fiscal central competent este, după caz:

a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal";

b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal".

E. Dispoziţii finale

1. Organul fiscal central competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare şi reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin.

2. În situaţia în care intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul, acestea se declară de către contribuabil prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului adiţional la organul fiscal central competent. Informaţiile din actul adiţional se operează de organul fiscal în evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, la poziţia corespunzătoare din registru unde a fost înregistrat acordul iniţial.

3. Documentele primite de organul fiscal central competent potrivit prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

se încarcă...