Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 146 alin. (1) - (4) şi alin. (8), art. 147 alin. (1) şi alin. (12) - (15), art. 168 alin. (1) - (4) şi alin. (8), art. 169 alin. (1) şi (4), art. 190 alin. (1) - (4), art. 191 alin. (1) şi (3), art. 199 alin. (1) - (4), art. 200 alin. (1) şi (3), art. 207 alin. (1) - (3), art. 208 alin. (1) şi (3), art. 216 alin. (2), art. 219 alin. (1) - (3) şi art. 220 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor art. 147 alin. (15), art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3), art. 208 alin. (3) şi art. 220 alin. (1) din Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Contribuabilii persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatorii prevăzuţi la art. 147 alin. (15) din Codul fiscal, la care fac referire şi prevederile art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3) şi art. 208 alin. (3) din Codul fiscal, au obligaţia depunerii lunare a formularului 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România".

Art. 3.

Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

Organul fiscal central competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare şi reprezentanţelor, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin.

Art. 5.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2013.

Art. 7.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoş Doroş

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 3.706.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

ANEXA Nr. 2

Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor art. 147 alin. (15), art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3), art. 208 alin. (3) şi art. 220 alin. (1) din Codul fiscal

1. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b), art. 153 alin. (1) lit. a) -d) şi art. 184 lit. a) din Codul fiscal, au obligaţia achitării contribuţiilor sociale datorate de angajatori, a reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale individuale, precum şi a depunerii lunare/trimestriale a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".

2. Angajatorii au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit art. 82 din Codul de procedură fiscală.

3. Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România contribuţiile pentru salariaţii lor cărora le este aplicabilă legislaţia de asigurări sociale din România se înregistrează fiscal direct sau prin împuternicit.

4.

a) Angajatorii care se înregistrează prin împuternicit au obligaţia desemnării unui împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală, care depune declaraţia de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având completată secţiunea "Categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent" cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.

b) Organul central fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul împuternicitului.

5.

a) Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal central competent formularul (015) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România", cod 14.13.01.10.11/n, având completată secţiunea "Categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent" cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.

b) Organul fiscal central competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

6. La încetarea obligaţiei de declarare a contribuţiilor sociale, angajatorii depun declaraţia de menţiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiei declarative privind contribuţiile sociale sau declaraţia de radiere pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligaţii declarative în România.

ANEXA Nr. 3

Registru privind organizarea evidenţei acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini

Nr. crt. Număr de înregistrare Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a angajatorului Date despre acord
Nume şi prenume CNP/NIF Denumire Ţara Data încheierii acordului Perioada pentru care se încheie acordul*
de la (zz/ll/aaaa) până la (zz/ll/aaaa)

* Se modifică de către organul fiscal competent în situaţia în care în datele prevăzute în acordul iniţial intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul între persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini.

ANEXA Nr. 4

Registru privind organizarea evidenţei angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare şi reprezentanţelor

Nr. crt. Număr de înregistrare Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a misiunii diplomatice/postului consular/reprezentanţei
Nume şi prenume CNP/NIF Denumire Ţara

se încarcă...