Back

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ordinul nr. 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.772/AC din 21 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt nr. 7.706 din 14 septembrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 6.580 din 14 septembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.862 din 28 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016, adresele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 30.457/30.458 din 28 decembrie 2015 şi 88.157/108.417 din 11 februarie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 157.185/IM din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis.

Art. 2.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

Bucureşti, 31 mai 2016.

Nr. 1.012.

se încarcă...