Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Pentru realizarea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general şi în Registrul special al Băncii Naţionale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

În vederea aprobării, fiecare instituţie financiară nebancară prevăzută la art. 1 va depune o cerere pentru acceptarea încheierii protocolului de colaborare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

Direcţia generală de informaţii fiscale împreună cu Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor asigura gestionarea datelor şi informaţiilor obţinute în baza protocoalelor de colaborare încheiate potrivit prezentului ordin.

Art. 4.

Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5.

(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1 se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În accepţiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în baza de date care face obiectul protocolului prevăzut la art. 1.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoş Doroş

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 3.731.

ANEXA Nr. 1

PROTOCOL DE COLABORARE

ANEXA Nr. 2

APROBAT/RESPINS

CERERE
pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF şi IFN-uri

Stimate Domnule Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Subscrisa . . . . . . . . . . (denumirea integrală a entităţii pentru care se solicită înscrierea) IFN - S.A., având sediul în . . . . . . . . . ., înregistrată la Registrul comerţului de pe lângă . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., având CIF . . . . . . . . . . şi obiect principal de activitate . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), având funcţia de . . . . . . . . . ., vă solicită respectuos:

- să dispuneţi acceptarea instituţiei pe care o reprezint să ia parte la schimbul reciproc de informaţii dintre ANAF şi IFN-uri, aşa cum este prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016, şi

- să dispuneţi comunicarea către noi, spre semnare, a documentaţiei aferente privind modalitatea de realizare a schimbului reciproc de informaţii dintre ANAF şi IFN-uri, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul îmbunătăţirii activităţii de creditare prin reducerea riscului de fraudă şi simplificarea documentaţiei solicitate clienţilor IFN-urilor.

La data prezentei cereri . . . . . . . . . . (denumirea integrală a entităţii pentru care se solicită înscrierea) IFN - S.A. este înregistrată în Registrul general/Registrul special IFN al BNR (Se barează varianta necorespunzătoare.) cu nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:

. . . . . . . . . . Certificat de înmatriculare la Registrul comerţului . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Certificat constatator eliberat de Registrul comerţului . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Documentul BNR de înscriere a IFN-ului solicitant în unul din cele două registre IFN . . . . . . . . . . .

Prin semnarea prezentei cereri, reprezentantul legal declară pe propria răspundere că se obligă atât în nume personal, cât şi în numele instituţiei pe care o reprezintă să informeze ANAF, în termen de 1 zi lucrătoare, asupra radierii IFN-ului din Registrul general/Registrul special IFN al BNR, întrucât radierea atrage după sine anularea dreptului IFN-ului de interogare a bazei de date ANAF, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016.

. . . . . . . . . .,
(numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
(data)
se încarcă...