Back

Ministerul Justiţiei - MJ

Instrucţiunea privind scoaterea din funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate din 20.12.2010

În vigoare de la 17.01.2011

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 10,95 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezentele instrucţiuni reglementează în mod unitar organizarea şi efectuarea operaţiunilor de scoatere din funcţiune/declasare şi casare a activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar ce aparţin Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia, inclusiv complexului "Flamingo" - Eforie Sud şi Centrului de Pregătire Sovata.

Art. 2. -

Prin scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea materialelor, altele decât active fixe, de natura obiectelor de inventar în folosinţă, se înţelege sistarea utilizării acestora ca urmare a îndeplinirii duratelor normale de funcţionare stabilite potrivit legii sau a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a degradării şi a faptului că nu mai pot primi o altă destinaţie sau utilizare şi nici nu mai pot fi recuperate, recondiţionate, adaptate sau modificate.

Art. 3. -

Prin casare se înţelege totalitatea operaţiunilor efectuate în vederea valorificării părţilor componente rezultate prin vânzare, distrugere şi dezmembrare a activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, astfel încât acestea să îşi piardă forma şi să nu mai poată fi utilizate pentru destinaţia iniţială. Operaţiunea de casare se finalizează prin scăderea din evidenţa contabilă a activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar respective.

Art. 4. -

Sunt considerate active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă, care fac obiectul prezentelor instrucţiuni, următoarele:

a) activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale - terenuri, active fixe, obiecte de inventar, animale şi păsări, precum şi alte bunuri aflate în patrimoniul unităţilor de penitenciare;

b) active patrimoniale de natura imobilizărilor necorporale - programe informatice create în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau achiziţionate de la terţi.

Art. 5. -

(1) Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb şi subansamblelor se scot din funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de utilizare şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate;

b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ sau economic datorită uzurii morale şi nici nu au putut fi valorificate sau transferate;

c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru un bun similar nou. Prin valoare de achiziţie se înţelege costul unei valori materiale echivalent nouă la care se adaugă cheltuielile de transport, instalare şi punere în funcţiune;

d) depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în vederea încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă;

e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor activităţi operative de pregătire, de producţie sau administrative, iar costul reparării depăşeşte nivelul stabilit la lit. c) sau repararea lor nu este economicoasă;

f) aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit necorespunzători;

g) instalaţiile mecanice sub presiune şi de ridicat, precum şi utilajele şi sculele a căror exploatare a fost interzisă de organele autorizate;

h) filmele, diafilmele, diapozitivele, discurile, compact discurile, cărţile, broşurile, pliantele, planşele şi alte bunuri destinate activităţilor cultural-educative şi recreative care au un grad avansat de uzură sau sunt depăşite din punctul de vedere al conţinutului şi nu mai pot fi utilizate pentru scopul în care au fost achiziţionate;

i) prototipurile care nu dau rezultatele preconizate;

j) construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, devenite improprii datorită exploatării lor în condiţii normale sau care nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost destinate şi nici în alte scopuri;

k) construcţiile şi instalaţiile care împiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare, construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate, şi care nu pot fi evitate sau mutate pe alt amplasament;

l) remorcile auto şi de tractor care necesită o reparaţie cu înlocuirea şasiului, în cazul în care reparaţia nu prezintă garanţia circulaţiei normale pe drumurile publice;

m) animalele care şi-au pierdut aptitudinile corespunzătoare categoriei de serviciu din care fac parte ori în urma contractării unei boli din cele prevăzute de normele legale;

n) nu au putut fi valorificate, în condiţiile stipulate de actele normative în vigoare.

(2) În cazul în care se constată că degradarea sau uzura avansată a valorilor materiale aduse în stare de scoatere din funcţiune şi casare nu este urmarea unei folosiri legale şi normale, se vor lua măsuri de efectuare a cercetării administrative, în vederea stabilirii răspunderii patrimoniale în sarcina persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. În situaţia în care dispoziţia de imputare este contestată la instanţa competentă, scoaterea din funcţiune şi casarea se vor face numai după ce hotărârea a rămas definitivă.

(3) Scoaterea din funcţiune şi casarea valorilor materiale care fac obiectul unei cauze civile sau penale se pot efectua numai după ce hotărârea instanţei de judecată a rămas definitivă.

(4) Simpla îndeplinire a duratei normale de funcţionare sau depăşirea costurilor normate de combustibil şi lubrifianţi, transformarea acestora în vederea încadrării în consumurile stabilite nefiind eficientă sau posibilă, nu constituie temei pentru scoaterea din funcţiune şi casarea unor active fixe sau declasarea unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb şi subansamblelor.

Art. 6. -

(1) Activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar, a căror funcţionare este limitată la resurse încadrate în norme de siguranţă, precum şi piesele de schimb aferente acestora, care au îndeplinit durata normală de funcţionare, pot fi folosite în continuare, dacă starea lor fizică permite, numai cu avizul scris al organelor de specialitate autorizate.

(2) Scoaterea din funcţiune a activelor fixe şi declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu o durată normală de utilizare consumată, aflate în administrarea unităţilor de penitenciare, se aprobă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în baza unei justificări temeinic argumentate.

(3) Scoaterea din funcţiune a activelor fixe şi declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu o durată normală de utilizare consumată, aflate în administrarea aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se aprobă de către ministrul justiţiei, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu avizul direcţiilor/serviciilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în funcţie de domeniul de folosinţă al acestora, în baza unei justificări temeinic justificate.

(4) Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului de natura activelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Art. 7. -

(1) Nu se propun pentru scoaterea din funcţiune sau declasare activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar care, deşi au îndeplinit durata normală de utilizare, se găsesc în una dintre următoarele situaţii:

a) starea fizică şi tehnică permite exploatarea lor în continuare;

b) din raţiuni operative sau economice se justifică menţinerea acestora în funcţiune, chiar dacă costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire;

c) sunt necesare sistemului administraţiei penitenciare şi nu sunt posibilităţi de înlocuire, iar prin reparaţii şi recondiţionări mai pot fi folosite o anumită perioadă.

(2) Tehnica de intervenţie, armamentul şi muniţia din dotarea unităţilor, care au îndeplinit durata de funcţionare normală, respectiv normele de exploatare şi a căror stare fizică şi tehnică permite folosirea în continuare, dovedită printr-un act constatator de la o societate autorizată, după executarea unor reparaţii, sau dacă se justifică din punct de vedere operativ sau economic, nu se propun la casare.

(3) Menţinerea în exploatare a unor active fixe sau a unor materiale de natura obiectelor de inventar ale căror reparaţii depăşesc normativele valorice se aprobă de către ministrul justiţiei, cu avizul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al direcţiilor/serviciilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în funcţie de domeniul de folosinţă al acestora.

Art. 8. -

Activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar care figurează în evidenţa contabilă în folosinţă şi sunt necesare executării activităţilor specifice şi pentru care nu sunt posibilităţi efective de înlocuire nu se propun pentru scoatere din funcţiune şi casare, chiar dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), dacă după reparaţii ori recondiţionări mai pot fi utilizate.

Art. 9. -

Casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar înainte de aprobarea proceselor- verbale de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar este interzisă, chiar dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiţii pentru executarea acestei operaţiuni.

CAPITOLUL II Procedura scoaterii din funcţiune a activelor fixe/declasării bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar

SECŢIUNEA 1 Analiza şi avizarea propunerilor de scoatere din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar

Art. 10. -

(1) Propunerile privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se fac de către comisiile de inventariere, administrator, gestionar sau alte persoane care gestionează patrimoniul unităţii.

(2) Aceste propuneri se analizează şi se avizează de către comisia compusă dintr-un număr de 3 sau 5 persoane, numită prin decizie scrisă de către ordonatorul de credite, care are în administrare bunurile respective.

(3) Comisia de analiză şi avizare constituită conform prevederilor alin. (2) este compusă din:

a) directorul adjunct pe probleme economico-administrative/şeful serviciului economico-administrativ, în calitate de preşedinte;

b) responsabilul compartimentului de activitate - şef serviciu, şef birou, contabil sau altă funcţie similară în a cărui evidenţă se află bunurile ce se propun pentru declasare şi casare;

c) alţi specialişti care cunosc caracteristicile valorilor materiale ce fac obiectul scoaterii din funcţiune şi declasării.

(4) Gestionarii nu pot face parte din comisiile pentru analizarea şi avizarea propunerilor de scoatere din funcţiune şi declasare, inclusiv când cumulează şi funcţia de contabil. Gestionarii sunt obligaţi să prezinte bunurile şi să dea explicaţii referitoare la existenţa şi starea acestora.

Art. 11. -

Comisia numită pentru analiza şi avizarea propunerilor de scoatere din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar are următoarele atribuţii:

a) să verifice obiect cu obiect şi să se convingă că activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar propuse pentru scoaterea din funcţiune/declasare îndeplinesc minimum una dintre condiţiile stabilite la art. 5 alin. (1);

b) să întocmească documentaţia tehnică - notă privind starea tehnică a activelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, notă justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale, actul constatator al avariei, devize pentru reparaţii;

c) să întocmească procesele-verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe/de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, pe compartimente de activitate şi niveluri de competenţe, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 12. -

Documentele care însoţesc procesele-verbale de scoatere din folosinţă a activelor fixe/de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar sunt următoarele:

a) notă privind starea tehnică a activelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune;

b) act constatator al avariei, după caz;

c) notă justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale;

d) specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare;

e) notă privind starea tehnică a obiectelor de inventar propuse pentru declasare;

f) documentul de evidenţă a exploatării - carte tehnică, carnet, fişă de evidenţă etc. pentru valorile materiale a căror durată normală de funcţionare este stabilită prin norme;

g) devizul estimativ al reparaţiei şi procesul-verbal din care să rezulte că aceasta este neeconomicoasă;

h) buletinul de analiză, verificare metrologică, negaţii de reparare a aparatelor de măsurare şi control;

i) autorizaţia de demolare sau dezafectare pentru construcţii şi instalaţii, în situaţiile în care dispoziţiile în vigoare nu impun alte obligaţii;

j) procese-verbale de cercetare administrativă, pentru bunurile avariate prin accidente, incendii sau în alte împrejurări, după caz;

k) documente de constatare tehnică pentru instalaţiile, utilajele, aparatele sau alte mijloace tehnice cu consumuri peste limitele stabilite, însoţite de o notă justificativă din care să rezulte că nu există posibilitatea modificării lor pentru a se încadra în consumurile normate;

l) listele nominale pentru cărţi şi periodice;

m) raportul aprobat de ordonatorul principal de credite pentru bunurile de natura tehnicii militare;

n) alte documente necesare pentru justificarea scoaterii din funcţiune.

SECŢIUNEA a 2-a Întocmirea şi aprobarea proceselor-verbale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar

Art. 13. -

(1) Procesele-verbale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se întocmesc în câte două exemplare, separat pentru activele fixe, precum şi pentru materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă aflate în gestiunea unui singur gestionar, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(2) Documentele ce însoţesc procesele-verbale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se întocmesc separat pe domenii de activitate (auto, transmisiuni, armament geniu chimic transmisiuni, hrănire, echipare, cazarmare, informatică, medical etc.). Fiecare proces-verbal va fi înregistrat şi datat.

Art. 14. -

Trecerea animalelor de reproducţie din categoria "active fixe" în categoria "animale la îngrăşat" sau, după caz, "animale reformă" se realizează în baza "Actului de mutaţie" şi a "Procesului-verbal de reformă". Procesele-verbale cu propunerile unităţilor de scoatere a animalelor din categoria activelor fixe se întocmesc potrivit prevederilor art. 13 şi se aprobă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 15. -

Procesele-verbale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura tehnicii militare, cu durata normală de utilizare îndeplinită sau uzate moral, se aprobă conform competenţelor stabilite la art. 6.

SECŢIUNEA a 3-a Casarea propriu-zisă

Art. 16. -

Prezentele instrucţiuni nu se aplică în cazul bunurilor care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, pentru care procedurile de valorificare se aprobă, în mod distinct, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. -

(1) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale se face, pe compartimente de activitate, de comisia de casare numită prin decizie a ordonatorului de credite, care a aprobat scoaterea din funcţiune, compusă din minimum 3 persoane, dintre care una trebuie să fie, în mod obligatoriu, din cadrul compartimentului economico-administrativ.

(2) Pentru anumite categorii de bunuri, cum sunt autovehiculele, aparatura de transmisiuni ori cea informatică, mijloacele de pază, escortare şi imobilizare, armamentul şi muniţiile, la solicitarea unităţii subordonate, ordonatorul de credite ierarhic superior poate numi în comisia de casare reprezentanţi proprii.

Art. 18. -

Contabilul, responsabilul economic de sector şi gestionarul nu pot fi numiţi în comisia de casare pentru bunurile pe care le gestionează. Aceştia participă la lucrările comisiei, având obligaţia de a prezenta valorile materiale şi a da relaţii şi explicaţii.

Art. 19. -

Comisia de casare a bunurilor materiale are următoarele atribuţii:

a) să verifice obiect cu obiect dacă bunurile materiale au ajuns la starea de a fi casate, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) să urmărească existenţa detaliilor, părţilor componente şi a altor elemente ale bunurilor respective. În cazul în care acestea au fost pierdute, înstrăinate sau lipsesc datorită unor cauze imputabile, bunurile respective se resping de la casare şi se propune efectuarea cercetării administrative;

c) să stabilească destinaţia materialelor refolosibile în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

d) să asigure executarea operaţiunii de casare propriu-zisă potrivit normelor tehnice în vigoare şi să stabilească părţile componente, piesele, detaliile şi materialele refolosibile care trebuie să fie recuperate;

e) să respingă de la operaţiunea de casare propriu-zisă bunurile ajunse în această stare ca urmare a altei cauze decât utilizarea normală, în cazul în care nu s-a efectuat cercetarea administrativă;

f) să execute casarea bunurilor materiale numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei;

g) să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor materiale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

h) să ia orice alte măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunii de casare;

i) să respingă de la casare activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar care mai pot fi distribuite şi folosite în alte compartimente de activitate sau în alte unităţi.

se încarcă...