Back

Banca Naţională a României - BNR

Norma nr. 2/2005 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni

În vigoare de la 08.04.2005 până la 01.07.2006, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Norma nr. 8/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 56 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 şi 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operaţiunile de încasări şi plăţi cu numerar, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor Băncii Naţionale a României nr. 31/1993 privind operaţiunile de casă în unităţile Băncii Naţionale a României,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite următoarele norme:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezentele norme stabilesc principiile şi modul de desfăşurare a operaţiunilor cu numerar, efectuate în moneda naţională, ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României, şi anume:

a) operaţiuni aferente depunerilor, respectiv retragerilor de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului la/de la sucursalele Băncii Naţionale a României, care desfăşoară activitate de casierie;

b) decontarea operaţiunilor cu numerar în conturile de decontare ale participanţilor deschise în sistemul ReGIS.

Art. 2. -

În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. participant - orice instituţie de credit şi Trezoreria Statului, care au deschise conturi de decontare în sistemul ReGIS;

2. unitatea participantului - o unitate teritorială care desfăşoară operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României;

3. cont de decontare - un cont deschis la Banca Naţională a României în sistemul ReGIS pentru fiecare participant, utilizat pentru decontarea instrucţiunilor de plată transmise în sistem;

4. ReGIS - sistemul cu decontare pe bază brută în timp real, care asigură schimbul de instrucţiuni de plată între participanţi şi decontarea finală a transferurilor de fonduri aferente acestora, în mod continuu, tranzacţie cu tranzacţie, precum şi decontarea finală a poziţiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare;

5. cod al tipului de tranzacţie - cod numeric format din trei cifre, care identifică tipul instrucţiunii de plată introdusă în sistemul ReGIS;

6. coada de aşteptare - o facilitate a sistemului ReGIS care permite stocarea instrucţiunilor de plată, a căror decontare a fost amânată datorită lipsei de fonduri disponibile.

CAPITOLUL II Operaţiunile aferente retragerilor de numerar
şi decontarea acestor operaţiuni

Art. 3. -

Orice retragere de numerar se efectuează de participanţi numai în situaţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) transmiterea de către unitatea participantului a unei cereri pentru retragere de numerar la sucursala Băncii Naţionale a României;

b) prezentarea la sucursala Băncii Naţionale a României a delegaţiei emise de unitatea participantului pe numele persoanei desemnate să reprezinte unitatea;

c) decontarea instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar, iniţiată de către participant în sistemul ReGIS.

Art. 4. -

(1) Solicitarea de retragere de numerar este notificată sucursalei Băncii Naţionale a României prin transmiterea în scris, prin fax autentificat sau letric, a cererii pentru retragere de numerar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, până la ora 15,00, în ziua lucrătoare anterioară efectuării operaţiunii, sau până la ora 12,00, în ziua efectuării operaţiunii.

(2) În ziua lucrătoare anterioară efectuării operaţiunii, sucursala Băncii Naţionale a României va admite o singură cerere pentru retragere de numerar din partea unităţii participantului.

(3) Cererea pentru retragere de numerar va fi semnată de persoanele desemnate să angajeze unitatea participantului în astfel de operaţiuni şi va purta amprenta ştampilei unităţii participantului.

Art. 5. -

(1) Unitatea participantului are obligaţia de a transmite la sucursala Băncii Naţionale a României lista cu numele tuturor delegaţilor desemnaţi pentru a efectua operaţiuni cu numerar.

(2) Lista va purta semnătura persoanelor desemnate să angajeze unitatea participantului în astfel de operaţiuni şi va cuprinde datele de identificare a delegaţilor unităţilor participanţilor, şi anume: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, numărul permisului de acces în incinta sucursalelor Băncii Naţionale a României.

(3) Orice modificare ulterioară a acestei liste trebuie notificată sucursalei Băncii Naţionale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de retragere de numerar.

Art. 6. -

(1) Pentru ridicarea numerarului, delegatul unităţii participantului se prezintă la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României cu delegaţia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, emisă pe numele acestuia, valabilă numai pentru ziua respectivă.

(2) Retragerile de numerar de la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României se pot efectua între orele 8,00-14,00.

Art. 7. -

Dacă în ziua lucrătoare în care se efectuează operaţiunea de retragere de numerar unitatea participantului intenţionează să retragă o altă sumă decât cea solicitată iniţial în cererea pentru retragere de numerar, se va proceda astfel:

a) dacă suma este mai mare decât cea înscrisă în cererea iniţială, unitatea participantului va transmite la sucursala Băncii Naţionale a României o nouă cerere, cu menţionarea diferenţei solicitate;

b) dacă suma este mai mică decât cea înscrisă în cererea iniţială, unitatea participantului va transmite la sucursala Băncii Naţionale a României o nouă cerere, în care se vor menţiona suma solicitată, precum şi detalii cu privire la cererea iniţială, în vederea anulării acesteia şi pentru calcularea corectă a comisioanelor aferente.

Art. 8. -

(1) Eliberarea numerarului de către casieria sucursalei Băncii Naţionale a României către unitatea participantului are loc numai după decontarea instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar în sistemul ReGIS.

(2) Casieria sucursalei Băncii Naţionale a României va înmâna delegatului unităţii participantului, o dată cu eliberarea numerarului, şi un exemplar al formularului "Foaie de eliberare numerar", conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 9. -

(1) În vederea decontării operaţiunilor aferente retragerilor de numerar, participantul va iniţia în sistemul ReGIS o instrucţiune de plată transmisă sub forma unui mesaj electronic de plată MT202.

(2) Fiecare mesaj electronic de plată MT202 corespunde unei cereri pentru retragere de numerar, iar suma menţionată în mesajul de plată trebuie să fie egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar. Nu se acceptă plăţi parţiale pentru o cerere pentru retragere de numerar.

(3) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de plată aferentă retragerii de numerar este 200 "Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României".

(4) În câmpul 72 al mesajului electronic de plată MT202 iniţiat de către participant se va menţiona denumirea sucursalei Băncii Naţionale a României de unde se va ridica numerarul solicitat.

Art. 10. -

În situaţia în care participantul nu dispune de suficiente fonduri disponibile în contul său de decontare deschis în ReGIS, în vederea decontării instrucţiunii de plată aferentă retragerii de numerar, acesta poate proceda după cum urmează:

a) să alimenteze contul său de decontare cu fondurile necesare decontării instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar. Efectuarea acestei operaţiuni trebuie să aibă loc astfel încât să se încadreze în orarul de funcţionare a casieriei din cadrul sucursalei Băncii Naţionale a României;

b) să anuleze din proprie iniţiativă instrucţiunea de plată aflată în coada de aşteptare, dacă participantul decide ca operaţiunea de retragere de numerar să nu se mai efectueze;

c) să anuleze instrucţiunea de plată aflată în coada de aşteptare şi să iniţieze o nouă instrucţiune de plată de o valoare mai mică, corespunzătoare unei noi cereri transmise de unitatea participantului la sucursala Băncii Naţionale a României.

Art. 11. -

Dacă instrucţiunea de plată iniţiată de un participant, aferentă unei cereri pentru retragere de numerar, a fost decontată în sistemul ReGIS, dar unitatea participantului nu a ridicat numerarul solicitat pentru ziua respectivă, Banca Naţională a României va returna suma respectivă prin iniţierea unei instrucţiuni de plată în favoarea participantului.

CAPITOLUL III Operaţiunile aferente depunerilor de numerar
şi decontarea acestor operaţiuni

Art. 12. -

(1) Depunerea numerarului de către o unitate a participantului la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României se efectuează pe baza documentelor prevăzute la pct. 32 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 31/1993, respectiv:

a) borderou însoţitor;

b) foaie de vărsământ cu chitanţă.

(2) Pe documentele de depunere menţionate la alin. (1), unitatea participantului va înscrie, în plus faţă de elementele prevăzute în Normele Băncii Naţionale a României nr. 31/1993, următoarele elemente obligatorii:

a) codul unităţii participantului alocat de Banca Naţională a României;

b) codul numeric personal al delegatului desemnat de unitatea participantului.

(3) Depunerile de numerar la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României se pot efectua între orele 8,00-13,00.

Art. 13. -

În vederea decontării operaţiunilor privind depunerile de numerar, Banca Naţională a României va iniţia în sistemul ReGIS, în ziua curentă operaţiunii de depunere de numerar, o instrucţiune de plată prin intermediul căreia se va credita contul de decontare al participantului în cauză.

Art. 14. -

(1) Suma cu care se va credita contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS reprezintă valoarea numerarului depus de către unitatea participantului la sucursala Băncii Naţionale a României.

(2) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de plată aferentă depunerii de numerar este 206 "Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României".

Art. 15. -

În urma activităţii de procesare a numerarului depus de către o unitate a participantului la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României se pot constata diferenţe valorice, plusuri sau minusuri de numerar între sumele decontate în sistemul ReGIS şi sumele rezultate din activitatea de procesare a numerarului.

Art. 16. -

În vederea decontării sumelor aferente diferenţelor valorice, Banca Naţională a României va iniţia o instrucţiune de plată în sistemul ReGIS, prin intermediul căreia se va credita sau debita contul de decontare al participantului cu suma netă rezultată din diferenţele valorice constatate în ziua respectivă la toate sucursalele Băncii Naţionale a României.

Art. 17. -

(1) În situaţia în care suma netă este pozitivă, Banca Naţională a României iniţiază o instrucţiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacţie 142 "Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului - plusuri", pe baza căreia se creditează contul de decontare al participantului.

(2) În situaţia în care suma netă este negativă, Banca Naţională a României iniţiază o instrucţiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacţie 136 "Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului - minusuri", pe baza căreia se debitează contul de decontare al participantului.

CAPITOLUL IV Decontarea comisioanelor aferente operaţiunilor cu numerar

Art. 18. -

Operaţiunile de depunere de numerar, retragere de numerar şi de constatare a diferenţelor valorice la procesarea numerarului sunt comisionate, în conformitate cu prevederile Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operaţiunile de încasări şi plăţi cu numerar, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. -

(1) Comisioanele aferente operaţiunilor cu numerar efectuate de un participant în relaţia cu Banca Naţională a României sunt decontate în sistemul ReGIS prin intermediul unei singure instrucţiuni de plată, iniţiată de Banca Naţională a României, pe baza căreia are loc debitarea contului de decontare al participantului.

(2) Codul tipului de tranzacţie alocat acestei instrucţiuni de plată este 203 "Comisioane aferente operaţiunilor cu numerar".

CAPITOLUL V Dispoziţii finale

Art. 20. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 21. -

La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 22. -

Prezentele norme intră în vigoare la data de 8 aprilie 2005.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 2 martie 2005.

Nr. 2.

ANEXA Nr. 1 la normă

Instituţia de credit/Trezoreria Statului

Unitatea ...............................

Codul unităţii .........................

Telefon/Fax ............................

CERERE
pentru retragere de numerar
Nr. ............. din data de ............

  Către B.N.R. - Sucursala ...................................................................
Se solicită retragerea de numerar în sumă de .................... lei pentru data ........... .
                       (în cifre şi litere)
  Alte detalii .................................

                   Semnături autorizate
                       L.S.

ANEXA Nr. 2 la normă

Instituţia de credit/Trezoreria Statului ...................

Unitatea ...............................

se încarcă...