Back

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 08.09.2005

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 29.09.2005 până la 13.01.2015, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 5115/2014 și înlocuit(ă) de Regulamentul din 15.12.2014, înlocuit(ă) parţial de Metodologia din 22.09.2014.

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 23.09.2014!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,89 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. -

Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ.

Art. 3. -

În România cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare ori o segregare.

Art. 4. -

Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ.

Art. 5. -

Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

Art. 6. -

(1) Unităţile de învăţământ sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi.

(2) Regulamentul intern este aprobat de consiliul de administraţie, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoală, şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

(3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor din clasele a IX-a - a XII-a/a XIII-a.

(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art. 7. -

În incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

Art. 8. -

(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene, se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură - învăţământ.

(3) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general;

b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ/municipiu Bucureşti, la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului unităţii/unităţilor de învăţământ.

Art. 9. -

Pentru învăţământul seral, cu frecvenţă redusă şi pentru învăţământul la distanţă structura anului şcolar, efectivele colectivelor de elevi şi modalităţile de evaluare sunt aceleaşi cu cele din învăţământul de zi, cu adaptările specifice.

CAPITOLUL II Organizarea unităţilor de învăţământ

Art. 10. -

(1) Reţeaua unităţilor de învăţământ de stat care organizează cursuri de zi, serale, cu frecvenţă redusă şi la distanţă, precum şi planuri de şcolarizare se aprobă potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Unităţile de învăţământ primar şi gimnazial sunt obligate să şcolarizeze, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelului legal.

(3) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate şcolară de învăţământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a şcolii respective.

(4) Inspectoratele şcolare stabilesc arondarea străzilor din fiecare localitate la unităţile de învăţământ primar/gimnazial cele mai apropiate. Arondarea se face inclusiv pentru unităţile de învăţământ liceal sau profesional care organizează clase de învăţământ primar/gimnazial.

(5) Unităţile şcolare, cu sprijinul autorităţilor locale şi al serviciului de evidenţă a populaţiei, au obligaţia de a face anual recensământul copiilor de 6-7 ani din zona arondată.

Art. 11. -

În învăţământul preuniversitar formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, conform art. 158 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de învăţământ pe grupe de studiu se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(2) Studiul disciplinelor de specialitate din învăţământul de artă şi sportiv se realizează pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin metodologii specifice.

(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate stabili, prin reglementări specifice, şi alte discipline de învăţământ la care predarea se face pe grupe sau individual.

Art. 12. -

(1) La înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal şi profesional (şcoala de arte şi meserii şi anul de completare) continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.

(2) La înscrierea în învăţământul liceal şi profesional (şcoala de arte şi meserii şi anul de completare), pentru a evita împărţirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul unităţii de învăţământ poate interveni, la solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar pentru schimbarea lor.

Art. 13. -

(1) În învăţământul liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile moderne care se studiază în unitatea de învăţământ, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii, cuprinse în regulamentul intern.

(2) Pentru studiul disciplinelor din curriculum la decizia şcolii, al limbilor moderne sau pentru situaţii speciale clasele pot fi împărţite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în situaţia în care studiul cu întreaga clasă nu este posibil.

(3) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi; în situaţii speciale, inspectoratul şcolar poate aproba grupe cuprinzând cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare implicate.

(4) În învăţământul preuniversitar, în situaţii speciale, grupele, clasele şi anii de studiu sub efectiv funcţionează cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art. 14. -

(1) În unităţile de învăţământ preuniversitar cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, în situaţia în care resursele materiale şi umane permit acest lucru.

(2) Învăţământul primar, precum şi clasele terminale din învăţământul gimnazial, liceal şi din şcoala de arte şi meserii funcţionează, de regulă, în această ordine, în programul de dimineaţă.

(3) În învăţământul primar ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs.

(4) În situaţiile în care clasele I-IV funcţionează împreună cu clasele din alte cicluri de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele 5 minute învăţătorii organizează activităţi extracurriculare de tip recreativ.

(5) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, profesional (şcoala de arte şi meserii şi anul de completare) şi din învăţământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15 minute.

(6) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea bine fundamentată a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

CAPITOLUL III Conducerea unităţilor de învăţământ

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art. 15. -

Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a Directorul

Art. 16. -

(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.

(2) Directorul este subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar, în baza reperelor stabilite şi comunicate în teritoriu de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(3) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

(4) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.

(5) Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în care funcţionează compartiment financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta prin fişa postului.

(6) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.

(7) Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare/extraşcolare, efectuate de persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ.

Art. 17. -

(1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii şcolare sunt cele prevăzute de lege, de prezentul regulament, precum şi de regulamentul intern.

(2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Norma didactică de predare a directorului şi/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fişa postului, în baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

Art. 18. -

(1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor şi este obligat să îl informeze în acest sens, în termen de 3 zile, pe inspectorul şcolar general.

(3) Directorul numeşte prin decizie componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau diferenţe. Preşedinte ale acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.

Art. 19. -

În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii:

a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia;

b) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;

c) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;

d) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională;

e) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul profesoral, de comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională (pentru învăţământul profesional, tehnic şi postliceal), şi aprobat de consiliul de administraţie;

f) numeşte învăţătorii/diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, în urma consultării şefilor de catedră/ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei;

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;

h) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;

i) numeşte, dintre membrii comisiei pentru curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă;

j) poate propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didactice care să facă parte din consiliul de administraţie şi solicită consiliului elevilor, consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local, desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;

k) stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;

l) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;

m) elaborează, după consultarea şefilor de catedre/ comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;

n) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ. Instrumentele respective se aprobă în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unităţii şcolare;

p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an şcolar directorul efectuează săptămânal 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;

r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic;

s) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul intern al unităţii de învăţământ;

t) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;

u) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale;

v) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;

w) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

se încarcă...