Back

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale

În vigoare de la 01.03.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Contractul pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale cu beneficiarii de servicii sociale, va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în modelul de contract.

(2) Prin negociere între părţi, contractul pentru acordarea de servicii sociale poate cuprinde şi clauze specifice, fără încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. -

Părţile contractante vor modifica şi vor completa, după caz, contractele pentru acordarea de servicii sociale, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu modelul de contract, până la data de 31 iunie 2005.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Bucureşti, 17 februarie 2005.

Nr. 73.

ANEXĂ

CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale

  Părţile contractante:
  1. ........................................................................................,
             (numele întreg al furnizorului de servicii sociale)
acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul
în ..................., str. .................... nr. ......, judeţul/sectorul ...............,
codul de înregistrare fiscală ..................., contul nr. ...................... deschis la
Trezoreria/Banca ......................, certificatul de acreditare seria ...... nr. .........,
reprezentat de domnul/doamna ...................., având funcţia de ..........................,
în calitate de ...............................................................................;
  şi
  2. ........................................................................................,
               (numele beneficiarului de servicii sociale)
denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ........................,
str. .............. nr. ......., judeţul/sectorul .............................., codul numeric
personal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........., eliberat/eliberată la
data de .......... de Secţia de poliţie ......., reprezentat prin domnul/doamna ..............,
domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., judeţul/sectorul ........,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... de
Secţia de poliţie ......., conform ............................................................
                  (se va menţiona actul care atestă calitatea de reprezentant)
nr. ......................../data ............................................,
  1. având în vedere:
  - planul de intervenţie nr. ......../data ...........;
  - evaluarea complexă efectuată în perioada ..................;
  - planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ............/data ............,
  2. convin asupra următoarelor:
  1. Definiţii:
  1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o
persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii
sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de risc
sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de
voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
  1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,
acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din
Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate
socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de
intervenţie revizuit în urma evaluării complexe;
  1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor
sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de
dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei
persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea
incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute
de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a
furnizorului de servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după
acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;
  1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire -
modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării
situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
  1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul
serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în
bani, în servicii sau în natură;
  1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care
beneficiarul de servicii sociale şi le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini
valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
  1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă
obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile
legii;
  1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările
aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în
temeiul prevederilor unui act normativ;
  1.11. forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia;
  1.12. evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a
stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,
precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice
profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt
cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi
identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
  1.13. planul individualizat de asistenţă şi îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii
adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării
evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil şi
procedurile de acordare a serviciilor sociale;
  1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au
generat şi care întreţin situaţia de dificultate în care acesta se află, precum şi a
prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate specifice
domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.
  2. Obiectul contractului
  2.1.*) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
  a) .........................................................................................
  b) .........................................................................................
  c) .......... ş.a.m.d.
  *) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în
anexa la contract.
  2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
  a) .....
  b) .....
  c) ..... ş.a.m.d.
  *) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în anexa
la contract.
  3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
  3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............
lei/lună.
  3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
      - pentru ..................................... costul pe lună este de ............ .
          (serviciul social/serviciile sociale)
  *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părţilor în anexa la contract.
  3.3.**) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
      - pentru ..................................... contribuţia este .................. .
          (serviciul social/serviciile sociale)         (în bani/în natură)
  **) Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma
procesului de evaluare complexă.
  3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor
sociale şi nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.
  4. Durata contractului
  4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. .
  4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea
rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea
planului individualizat de asistenţă şi îngrijire.
  5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
  5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
  5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
  5.3. revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării
serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.
  6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:
  6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii
sociale;
  6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că
acesta i-a furnizat informaţii eronate;
  6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de
statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.
  7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
  7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea
serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din
prezentul contract;
  7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi
îngrijire, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor
sociale;
  7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor
sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi
13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va realiza şi prin
subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
  7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale
în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit
obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;
  7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
  - conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
  - oportunităţii acordării altor servicii sociale;
  - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
  - regulamentului de ordine internă;
  - oricărei modificări de drept a contractului;
  7.6. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să
completeze şi/sau să revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în
interesul acestuia;
  7.7. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la
beneficiarul de servicii sociale;
  7.8. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire
la acordarea serviciilor sociale;
  7.9. să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea
cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;
  7.10. de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte
beneficiarul asupra nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
  8. Drepturile beneficiarului
  8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de
servicii sociale va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de
servicii sociale.
  8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
  a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
  b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate;
  c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
  d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
  ş drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
  ş modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
  ş oportunităţii acordării altor servicii sociale;
  ş listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
  ş regulamentului de ordine internă;
  e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind
intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
  f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
  g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
  9.*) Obligaţiile beneficiarului:
  9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
  9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială,
medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea
veridicităţii acestora;
  9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de
asistenţă şi îngrijire;
  9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din
costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
  9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe
parcursul acordării serviciilor sociale;
  9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli
de comportament, program, persoanele de contact etc.).
  *) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte
obligaţii specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.
  10.*) Soluţionarea reclamaţiilor
  10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la
acordarea serviciilor sociale.
  10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin
intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
  10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor,
consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în
implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în
termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
  10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei,
acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului/sectorului
......, care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de
judecată competente.
  *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o
procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta
pct. 10.1-10.3.
  11. Litigii
  11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori
alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de
soluţionare pe cale amiabilă.
  11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii
sociale şi beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă
contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării
divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.
  12.*) Rezilierea contractului
  *) În funcţie de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii
sociale, părţile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părţile
responsabile.
  12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
  a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,
exprimat în mod direct sau prin reprezentant;
  b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului
de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;
  c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la
serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
  d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii
sociale;
  e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost
acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii
sociale;
  f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.
  13. Încetarea contractului
  13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
  a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
  b) acordul părţilor privind încetarea contractului;
  c) scopul contractului a fost atins;
  d) forţa majoră, dacă este invocată.
  14. Dispoziţii finale
  14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a
conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii prezentului contract.
  14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare
în domeniu.
  14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
  14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
  14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor
sociale acordate.
  14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se
comunică Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciului public
de asistenţă socială, conform legii.
  14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de
asistenţă şi îngrijire, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi
Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii
sociale.
  *) Anexele la contract:
  a) planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
  b) fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
  c) planul revizuit de asistenţă şi îngrijire.
  *) Părţile contractante pot stabili de comun acord şi alte tipuri de anexe.
  ş Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul
furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  ş O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială de către furnizorul de servicii
sociale.

    .......................
         (data)
    .......................
       (localitatea)

  Furnizorul de servicii sociale,            Beneficiarul de servicii sociale,
........................................        ........................................
(numele şi funcţia persoanei/persoanelor                (numele)
  autorizată/autorizate să semneze)           ..................................
  ..................................                (semnătura)
       (semnătura)                 ..................................
  ..................................                  (data)
         (data)
se încarcă...