Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.11.2005 până la 14.03.2010, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 38/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă defineşte şi reglementează activitatea sectorului de producţie, procesare şi de piaţă a laptelui de vacă, denumit în continuare lapte.

Art. 2. -

Definiţiile termenilor şi expresiilor la care se referă prezenta ordonanţă sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Laptele şi produsele lactate rezultate în urma procesării, în a căror compoziţie este inclus în orice procent laptele, la care se referă piaţa laptelui, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Perioada de 12 luni, care începe la data de 1 iulie şi se încheie la data de 30 iunie a anului următor, în care se realizează producţia de lapte şi produse lactate reprezintă anul de piaţă a laptelui.

CAPITOLUL II Cota de lapte

Art. 5. -

(1) Comercializarea laptelui şi a produselor lactate realizate de producători este supusă regimului naţional de referinţă, denumit în continuare cota de lapte.

(2) Anul cotei de lapte este stabilit pentru o perioadă de 12 luni care începe la data de 1 aprilie şi se încheie la data de 31 martie a anului următor.

(3) Cota de lapte, atribuită României începând din anul 2007, este de 3,057 milioane tone şi are două componente: livrări pentru procesare - 1,093 milioane tone şi vânzări directe - 1,964 milioane tone.

(4) Valorile celor două componente pot fi modificate în funcţie de rezultatele obţinute în perioada de referinţă stabilită în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg pe data de 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

(5) Pe baza datelor concrete pentru anul 2006 pot fi operate revizuiri ale valorilor rezultate în perioada de referinţă pentru cele două componente prevăzute la alin. (3).

(6) În funcţie de gradul de diminuare al consumului propriu al producătorului, România poate dispune de la data de 1 aprilie 2009 de o rezervă specială de restructurare de 0,188 milioane tone lapte, pentru a o distribui pentru livrări şi vânzări directe.

(7) Toţi producătorii de lapte, la solicitarea lor, pot obţine o cantitate individuală de referinţă pentru livrări şi/sau vânzări directe, denumită în continuare cota individuală de lapte.

Art. 6. -

(1) Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar cantităţile se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, pe baza evaluărilor producţiilor comercializate în perioada de referinţă prevăzută la art. 5 alin. (5).

(2) Cantitatea de lapte pentru livrare din cadrul cotei este prevăzută în contractul încheiat între producător şi cumpărător pe perioada anului de cotă, cu precizarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate.

Art. 7. -

(1) În cazul depăşirii cotei de lapte, România plăteşte o penalitate către Comunitatea Europeană, denumită în continuare taxă.

(2) Taxa, fixată pentru 100 kg lapte, prevăzută la alin. (1), se plăteşte în termenele stabilite conform reglementărilor Uniunii Europene, în întregime, de cei care contribuie la depăşirea componentelor cotei prevăzute la art. 5 alin. (3), separat pentru livrări şi vânzări directe.

(3) Taxa rezultată din depăşirea cotei naţionale se plăteşte Comunităţii Europene, Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă, înainte de data de 1 octombrie următoare perioadei cotei de lapte.

(4) Obligaţia colectării contribuţiei la taxa datorată, rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări a producătorilor, în vederea achitării taxei, revine cumpărătorilor, care o virează organismului competent desemnat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(5) Contribuţia la taxa datorată, rezultată din depăşirea cotei individuale de vânzări directe, este plătită direct de producători organismului competent.

Art. 8. -

(1) Competenţa administrării cotei naţionale de lapte a României este atribuită Departamentului de administrare a cotei de lapte (DACL), denumit în continuare autoritatea competentă, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritatea competentă se organizează la nivel central şi în compartimente regionale corespunzătoare regiunilor de dezvoltare rurală.

(3) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi şi atribuţiile autorităţii competente se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Art. 9. -

(1) Pentru a opera pe teritoriul României orice cumpărător trebuie aprobat de autoritatea competentă în condiţiile în care deţine capacitatea informaţională compatibilă cu sistemul de administrare a cotei de lapte şi se angajează să transmită declaraţiile solicitate de autoritatea competentă.

(2) Condiţiile de aprobare şi formularistica se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se acordă până la data de 1 iunie 2006.

Art. 10. -

(1) Livrarea laptelului de la producător la cumpărător, în cadrul cotei de lapte deţinute pentru livrare, se realizează pe bază de documente care atestă cantitatea de lapte, volumetric şi masic, şi procentul de grăsime aferent cantităţii recepţionate.

(2) Livrarea laptelui la cumpărători neaprobaţi de autoritatea competentă este interzisă.

Art. 11. -

(1) Cumpărătorul are responsabilitatea recepţionării corecte a laptelui şi a menţinerii parametrilor înscrişi în documentul care însoţeşte laptele pe tot parcursul, până la unitatea de destinaţie.

(2) Cumpărarea laptelui de la producători care nu deţin cotă individuală de lapte pentru livrări este interzisă.

Art. 12. -

Pentru crearea posibilităţii de restructurare a sectorului de producţie a laptelui, din cota naţională se constituie rezerva naţională de lapte, ale cărei nivel, mod de alocare şi reconstituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III Susţinere financiară

Art. 13. -

(1) Pentru protecţia şi susţinerea sectorului, pe perioada anului de piaţă a laptelui, se instituie sistemul de susţinere financiară, regimul de intervenţie şi măsurile comerciale pentru piaţă.

(2) Autoritatea competentă pentru administrarea măsurilor de intervenţie şi a celor comerciale pentru piaţă este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(3) Regimul de susţinere financiară se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL IV Producţia tradiţională şi ecologică

Art. 14. -

(1) Producţia de lapte realizată de producător, procesată într-un mod tradiţional conform unor specificaţii tehnice sau metode de fabricaţie codificate ori înregistrate, este supusă regimului produselor tradiţionale şi al cotei de lapte.

(2) Caracteristica de tradiţionalitate a produsului lactat este determinată de recunoaşterea istorică a acelui produs, specificaţia tehnică codificată de fabricare şi de recunoaşterea produsului realizat în mod tradiţional la nivel naţional, regional sau local.

(3) Metodologia de înregistrare a produselor tradiţionale realizate de un producător sau procesator care beneficiază de derogări în privinţa compoziţiei echipamentelor specifice de preparare, condiţionare sau ambalare, precum şi a spaţiilor de maturare pentru produsele în cauză este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(4) Derogările prevăzute la alin. (3) nu absolvă producătorul de respectarea şi menţinerea stării de curăţenie, precum şi de efectuarea dezinfecţiei în mod regulat a echipamentelor adaptate acestui tip de activitate.

Art. 15. -

Producţia de lapte şi produse lactate, obţinută în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, este supusă regimului cotelor de lapte.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale

Art. 16. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură supravegherea aplicării prevederilor ce reglementează sistemul de administrare a cotelor de lapte.

Art. 17. -

Faptele care constituie contravenţie în domeniul organizării pieţei laptelui şi a produselor lactate, sancţiunile şi persoanele împuternicite să constate săvârşirea contravenţiilor şi să aplice sancţiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 6, art. 9, art. 10 alin. (2) şi art. 11, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 19. -

Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Prezenta ordonanţă asigură crearea cadrului legal implementării de la data aderării României la Uniunea Europeană a prevederilor în domeniu ale Regulamentului nr. 1255/1999/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 160 din 26 iunie 1999, pag. 48-72, ale Regulamentului nr. 1782/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 270 din 21 octombrie 2003, pag. 1-69, şi ale Regulamentului nr. 1788/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 270 din 21 octombrie 2003, pag. 123-136.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Răzvan Ţîru
p. Ministrul finanţelor publice,
Mara Rîmniceanu,
secretar de stat

Bucureşti, 11 august 2005.

Nr. 48.

ANEXA Nr. 1

DEFINIŢII

a. lapte: produsul provenit din mulgerea uneia sau mai multor vaci;

b. alte produse lactate: orice produs lactat, altul decât laptele, în special laptele degresat, smântână din lapte, untul, iaurtul şi brânzeturile care se vor transforma, dacă este cazul, în "echivalent lapte cu 3,8% grăsime" cu ajutorul unor coeficienţi care urmează să fie stabiliţi;

c. producător: agricultorul a cărui exploataţie, este situată pe teritoriul geografic al României, care produce şi comercializează lapte, sau se pregăteşte să o facă într-un timp foarte scurt;

d. exploataţie agricolă: unitatea, în care se realizează producţia de lapte, situată pe teritoriul României;

e. holding: ansamblul unităţilor de producţie administrate de agricultor, situate pe teritoriul României;

f. agricultor: o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul şi membrii săi îl deţin, conform legislaţiei naţionale în vigoare, care desfăşoară o activitate agricolă;

g. activitate agricolă: producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale în scopuri agricole sau menţinerea de terenuri în bune condiţii agricole şi de mediu;

h. cumpărător: o întreprindere sau o grupare care cumpără lapte de la producător:

pentru a-l supune uneia sau mai multor operaţiuni de colectare, de ambalare, de stocare şi de răcire sau de prelucrare, inclusiv sub formă de sub-contractare;
pentru a-l ceda uneia sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele sau alte produse lactate.

Cu toate acestea, este considerat cumpărător o grupare de cumpărători, situaţi în aceeaşi zonă geografică, care efectuează în contul aderenţilor săi operaţiunile de gestionare administrativă şi contabilă necesare plăţii taxei.

i. livrare: orice livrare de lapte, cu excepţia oricărui alt produs lactat, de către un producător către un cumpărător, indiferent dacă transportul este asigurat de producător, de cumpărător, de întreprinderea care tratează sau prelucrează aceste produse sau de către o terţă persoană;

j. vânzare directă: orice vânzare sau transfer de lapte de la producător direct către consumator, precum şi orice vânzare sau transfer a altor produse lactate efectuată de un producător. Respectând definiţia "livrării" menţionate la lit. (i), se poate adapta definiţia "vânzării directe", pentru a asigura, în special, că nici o cantitate de lapte sau de alte produse lactate comercializate nu este exclusă din sistemul perceperii taxei;

k. comercializare: livrarea laptelui sau vânzarea directă de lapte sau a altor produse lactate;

l. cantitate naţională de referinţă: cantitatea de referinţă stabilită de către Comisie pentru fiecare stat membru;

m. cantitate individuală de referinţă: cantitatea de referinţă alocată producătorului la data de 1 aprilie a unei perioade de douăsprezece luni;

n. cantitate de referinţă disponibilă: cantitatea la dispoziţia producătorului la 31 martie a perioadei de 12 luni pentru care este calculată taxa, ţinându-se cont de toate transferurile, vânzările, conversiile şi realocările temporare prevăzute în prezentul regulament şi intervenite în cursul acestei perioade de douăsprezece luni.

ANEXA Nr. 2

LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE

Codul NC Denumirea produselor
0403 10 51 până la 99 şi Zară, lapte coagulat şi smântână, iaurt, chefir şi alte tipuri de lapte şi smântână fermentate sau acidulate, concentrate sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori, nearomatizate, fără adaos de fructe, nuci sau cacao
0403 90 71 până la 99
ex 0405 Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte; paste lactate tartinabile
0405 20 - Paste lactate tartinabile
0405 20 10 -- cu un conţinut de grăsimi cuprins între 39% sau mai mult şi cel mult 60% din greutate
0405 20 30 --- cu un conţinut de grăsimi cuprins între 60% sau mai mult şi cel mult 75% din greutate
ex 1517 Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracţiuni de diferite grăsimi sau uleiuri prevăzute în acest capitol, altele decât grăsimi şi uleiuri alimentare sau decât fracţiunile acestora de la poziţia codului NC 1516:
1517 10 - Margarina, exclusiv margarina lichidă
1517 10 10 - -- cu un conţinut de grăsimi de lapte de peste 10%, dar care să nu depăşească 15% din greutate
1517 90 - Altele:
1517 90 10 -- cu un conţinut de grăsimi de lapte de peste 10%, dar care să nu depăşească 15% din greutate
ex 1702 Lactoză şi sirop de lactoză 1702 11 00 -- care conţin în greutate 99% sau mai multă lactoză, exprimată în lactoză anhidră, calculată pe materie uscată
ex 1704 Produse zaharoase (inclusiv ciocolata albă), care nu conţin cacao:
ex 1704 90 - Altele, excluzând extracte de lemn dulce care conţin zaharoze în proporţie de peste 10% din greutate, dar care nu conţin alte substanţe adăugate
ex 1806 Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao, excluzând pudra de cacao îndulcită numai cu adaos de zaharoză cu codul NC 1806 10
ex 1901 Extracte de malţ; preparate alimentare din făină, griş, amidon sau extracte de malţ, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie mai mică de 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nemenţionate sau necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produse cu codurile NC 0401-0404, care nu conţin cacao sau conţin cacao într-o proporţie mai mică de 5% din greutate calculată pe o bază complet degresată, nemenţionate sau necuprinse în altă parte:
1901 10 00 - Preparate pentru alimentaţia copiilor, pentru vânzarea cu amănuntul
1901 20 00 - Amestecuri şi paste pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie şi a biscuiţilor de la poziţia nr. 1905
1901 90 - altele:
-- altele:
1901 90 91 --- care nu conţin grăsimi de lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză sau amidon sau care conţin mai puţin de 1,5% grăsimi de lapte, 5% zaharoză (inclusiv zahăr invertit) sau izoglucoză, 5% glucoză sau amidon excluzând preparatele alimentare sub formă de pudră din produsele de la poziţiile 0401-0404
1901 90 99 --- altele
ex 1902 Paste făinoase fierte sau nu, umplute (cu carne sau alte substanţe) sau preparate altfel, de exemplu sub formă de spaghete, macaroane, fidea, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuşcuş preparat sau nepreparat:
1902 19 - Paste făinoase nefierte, neumplute sau altfel preparate
1902 20 - -- altele - Paste făinoase umplute, fierte sau nefierte sau altfel preparate:
1902 20 91 -- altele:
1902 20 99 --- Fiert
1902 30 --- altele
1902 40 - alte paste făinoase
1902 40 90 - Cuşcuş
1904 -- Altele
1905 Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare sau prăjire (de exemplu, cereale); cereale (altele decât porumb) sub formă de grăunţe, fulgi sau alte grăunţe preparate (cu excepţia făinii şi grişului), parţial fierte sau altfel preparate, nemenţionate sau nespecificate în altă parte. Produse de brutărie, de patiserie, prăjituri, biscuiţi şi alte produse de acest tip, cu sau fără cacao; hostii, casete goale pentru medicamente, vafe cu capac, hârtie de orez şi alte produse similare:
1905 10 00 - Pâine crocantă
1905 20 - Turtă dulce şi alte produse similare
1905 30 - Biscuiţi dulci; vafe şi alveole
1905 40 - Pesmeţi, pâine prăjită şi alte produse prăjite
1905 90 - altele:
-- altele:
1905 90 40 --- Vafe şi alveole cu un conţinut de apă mai mare de 10% din greutate
1905 90 45 --- Biscuiţi
1905 90 55 --- Produse extrudate sau expandate, aromatizate sau sărate
1905 90 60 ---- la care s-au adăugat îndulcitori (edulcoranţi)
1905 90 90 ---- altele
ex 2004 Alte legume preparate sau conservate, altfel decât în oţet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziţia nr. 2006:
2004 10 - Cartofi:
-- altele:
2004 10 91 --- sub formă de făină, griş sau fulgi
ex 2005 Alte legume preparate sau conservate, altfel decât în oţet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziţia nr. 2006:
2005 20 - Cartofi:
2005 20 10 -- sub formă de făină, griş sau fulgi
ex 2008 Fructe, nuci şi alte părţi comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi) sau de alcool, nemenţionate şi necuprinse în altă parte:
- Nuci, arahide şi alte seminţe, amestecate între ele sau nu:
2008 11 -- Arahide:
2008 11 10 --- Unt de arahide
2105 00 Îngheţată şi alte forme de gheaţă comestibilă cu sau fără cacao
ex 2106 Preparate alimentare nemenţionate şi necuprinse în altă parte, excluzând preparatele alcoolice compuse care sunt prevăzute în codul NC 2106 90 20 şi siropuri de zahăr aromate sau cu adaos de coloranţi care sunt prevăzute de codurile NC 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 şi 2106 90 59
ex 2202 Ape, inclusiv ape minerale gazoase care conţin zahăr sau alte produse de îndulcit (edulcoranţi) sau substanţe aromatizante şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor de fructe sau de legume de la poziţia nr. 2009:
2202 90 - altele:
-- altele, cu un conţinut de grăsimi provenite din produsele cuprinse la poziţiile 0401-0404:
2202 90 91 - -- mai puţin de 0,2% din greutate
2202 90 95 --- egal sau mai mare de 0,2%, dar care să nu depăşească 2%
2202 90 99 --- de 2% sau mai mult din greutate
ex 2208 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool în funcţie de volum de până la 80% vol.; rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase:
2208 70 - Lichioruri şi siropuri concentrate altele:
2208 90 -- alte rachiuri şi băuturi spirtoase, prezentate în recipiente:
--- cu un conţinut care să nu depăşească doi litri;
---- altele:
2208 90 69 ----- alte băuturi spirtoase
--- cu un conţinut mai mare de doi litri:
2208 90 78 ---- alte băuturi spirtoase
ex 3302 Amestecuri de substanţe odorante şi amestecuri (inclusiv soluţii alcoolice) cu o bază din una sau mai multe din aceste substanţe, de tipul celor folosite ca materie primă în industrie; alte preparate bazate pe substanţe odorante de tipul celor folosite pentru fabricarea băuturilor:
3302 10 - de tipul celor pentru industria alimentară şi de băuturi:
-- de tipul celor folosite în industria de băuturi:
3302 10 29 ----- altele
3501 Cazeină, cazeinaţi şi alţi derivaţi din cazeină; cleiuri de cazeină
ex 3502 Albumine, albuminaţi şi alţi derivaţi din albumine:
3502 20 - Albumină din lapte, inclusiv concentratele de două sau mai multe proteine din zer:
-- altele:
3502 20 91 --- uscate (în foi, solzi, fulgi, pudră)
3502 20 99 --- altele
se încarcă...