Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06.06.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Funcţiile militare din cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale se echivalează cu funcţii civile potrivit anexelor nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Echivalarea se face în raport cu natura atribuţiilor prevăzute în fişele posturilor militare şi potrivit actelor normative în care sunt prevăzute funcţiile din sistemul bugetar şi din cel privat.

(3) Anexele nr. 1-3 vor fi completate şi actualizate permanent, în concordanţă cu evoluţia structurii de personal a Ministerului Apărării Naţionale şi cu modificările intervenite la nivel naţional în acest domeniu.

(4) Se abilitează ministrul apărării naţionale, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei şi cercetării ca, prin ordin comun, să completeze şi să actualizeze prezenta hotărâre în sensul celor prevăzute la alin. (3).

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

(1) Metodologia şi competenţele privind eliberarea documentelor de echivalare a funcţiilor militare cu funcţii civile se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.
Puneri în aplicare (1)

(2) Centrele militare vor elibera adeverinţe din care să rezulte durata pentru care se realizează echivalarea prevăzută la art. 1, la cererea cadrelor militare în rezervă aflate în evidenţă, în baza verificării datelor din dosarul personal.

Art. 3. -

Dispoziţiile prezentei hotărâri sunt aplicabile ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor angajaţi pe bază de contract, care au încetat sau urmează să înceteze activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 4. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cadrelor militare în rezervă, provenite din Ministerul Apărării Naţionale, nu li se mai aplică dispoziţiile Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 779/1961 privind echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare de către ofiţerii şi subofiţerii de rezervă, proveniţi din activitate, cu stagiul specific funcţiilor administrative, tehnice şi economice din economia naţională, nepublicată.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul apărării naţionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarităţii sociale
şi familiei,
Gheorghe Barbu

Bucureşti, 26 mai 2005.

Nr. 485.

ANEXA Nr. 1

TABEL privind echivalarea funcţiilor militare de conducere,
comandă şi stat major cu funcţii civile

Nr. crt. Funcţii militare Funcţii civile
Nivelul de studii necesar funcţiei Titulatura funcţiei
A. OFIŢERI
1 S Şeful Statului Major General Secretar de stat
2 S Locţiitor al şefului Statului Major General Director general instituţie publică
3 S Director al Statului Major General
4 S Director adjunct al Statului Major General
5 S Director general
6 S Şef stat major al categoriei de forţe ale armatei
7 S Locţiitor şef departament
8 S Şef direcţie Director instituţie publică
9 S Locţiitor şef direcţie Director adjunct instituţie publică
10 S Secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale
11 S Director al statului major al categoriei de forţe ale armatei
12 S Locţiitor al şefului statului major al categoriei de forţe ale armatei
13 S Comandant al comandamentului categoriei de forţe ale armatei
14 S Comandant al comandamentului operaţional întrunit, de armă, corpului de armată teritorial Director de program
15 S Şef resurse, şef instrucţie şi doctrină la statul major al categoriei de forţe ale armatei
16 S Comandant unitate, mare unitate (similare) Director
17 S Comandant al Comandamentului Garnizoanei Bucureşti
18 S Şef de stat major şi locţiitor al comandantului comandamentului categoriei de forţe, operaţional întrunit, de armă, corpului de armată teritorial Director adjunct
19 S Locţiitor al comandantului şi şef stat major la unitate, mare unitate
20 S Şef cabinet ministru Director de cabinet
21 S Comandant de unitate, mare unitate aviaţie Comandant aviaţie
22 S Locţiitor al comandantului de unitate, mare unitate aviaţie Comandant adjunct aviaţie
23 S Comandant de unitate, mare unitate Forţe Navale Comandant port, flotă
24 S Şef secţie coordonare zbor Director zbor
25 S Locţiitor pentru zbor
26 S Director operaţiuni zbor
27 S Inspector general Inspector şef în administraţia publică
28 S Inspector şef
29 S Şeful corpului de control
30 S Locţiitor al şefului corpului de control
31 S Consilier: al ministrului Consilier al ministrului
al şefului Statului Major General Consilier instituţie publică
al secretarului de stat
32 S Ataşat al apărării Consilier diplomatic
33 S Adjunct al ataşatului apărării
34 S Comandant al instituţiei militare de învăţământ superior Rector
35 S Locţiitor al comandantului instituţiei militare de învăţământ superior Prorector
36 S Şef facultate (colegiu) în instituţii militare de învăţământ superior Decan
37 S Comandant spital, institut sau centru medical Medic director
38 S Locţiitor al comandantului spitalului Medic director adjunct
39 S Şef agenţie (similare) Director ştiinţific cercetare-dezvoltare
40 S Şef centru de cercetări ştiinţifice
41 S Şef centru management Director societate comercială
42 S Locţiitor şef centru, agenţie Director adjunct societate comercială
43 S Şef serviciu, secţie din structurile centrale Şef serviciu instituţie publică
44 S Şef modul Şef serviciu
45 S Şef asigurare resurse
46 S Şef al personalului Manager resurse umane
47 S Ofiţer cu personalul
48 S Şef birou, compartiment din structurile centrale Şef birou instituţie publică
49 S Reprezentant militar (şi şef comisie)
50 S Reprezentant militar Consilier, expert administraţie publică
51 S Ofiţer specialist
52 S Ofiţer 1, 2 şi 3
53 S Şef depozit (formaţiune) Şef unitate elementară de lucru
54 S Funcţii de ofiţer de conducere, comandă şi stat major din unităţi şi mari unităţi (similare)
B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
1 PL, L Consilier al comandantului (şefului) Consilier orientare privind cariera
2 PL, L Ajutor pentru evidenţă Funcţionar documentare
3 PL, L Subofiţer (maistru militar) de stat major nivel 1, 2 şi 3 Referent
4 PL, L Subofiţer de administraţie nivel 1, 2 şi 3
5 PL, L Funcţii de subofiţer de stat major din unităţi şi mari unităţi (similare)

NOTĂ:

1. Stagiul efectuat în funcţiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcţiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R.).

2. Semnificaţia simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:

S - studii superioare civile sau militare;

PL - studii postliceale;

L - studii liceale cu bacalaureat.

ANEXA Nr. 2

TABEL privind echivalarea funcţiilor militare de execuţie cu funcţii civile

Nr. crt. Funcţii militare Funcţii civile
Nivelul de studii necesar funcţiei Titulatura funcţiei
A. OFIŢERI
1 S Comandant companie (similare) Consilier, expert, referent de specialitate în administraţia publică
2 S Şef formaţiune
3 S Locţiitor comandant companie (similare)
4 S Comandant pluton, grup
5 S Ofiţer 4 şi 5
6 S Funcţii de ofiţer de execuţie din unităţi şi mari unităţi (similare)
7 S Comandant companie (pluton) transport Şef autobază
8 S Comandant patrulă, escadrilă, detaşament zboruri speciale Comandant detaşament zbor
9 S Instructor zbor Inspector pilotaj
10 S Pilot Pilot aeronave
11 S Pilot încercare Pilot încercare
Pilot recepţie şi control aeronave
12 S Navigator Navigator de trafic aerian
13 S Navigator cu dirijarea Navigator dirijare zbor
14 S Şef staţie, sistem, complex (similare) aviaţie Controlor dirijare
15 S Şef staţie radio (similare) Şef staţie radiorelee
16 S Şef sistem (similare)
17 S Şef grup, complex (similare)
18 S Şef centru operaţional, punct comandă Şef centru dirijare
19 S Şef tură Controlor trafic
20 S Comandant serviciu (unitate) de luptă Şef echipaj
21 S Ofiţer de cart Ofiţer punte
22 S Ofiţer cu navigaţia, cu armamentul, cu logistica
23 S Ofiţer (ajutor) mecanic pe navă Ofiţer mecanic
24 S Comandant navă, comandant secund, ofiţer secund Căpitan navă maritimă şi fluvială
25 S Şef curs scafandri Scafandru şef grup
26 S Instructor scafandri Scafandru
27 S Şef sector (similare) Şef atelier
28 S Şef poligon
B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
1 PL, L Subofiţer cu cazarmarea Maistru construcţii civile, industriale şi agricole
2 PL, L Administrator cazarmă tip 1, 2 şi 3
3 PL, L Ajutor administrator cazarmă tip 1, 2 şi 3
4 PL, L Subofiţer de administraţie Secretar administrativ
5 PL, L Administrator, plutonier de subunitate
6 PL, L Subofiţer de companie
7 PL, L Ajutor pentru evidenţă, arhivă, exploatare, administraţie Funcţionar administrativ, funcţionar documentare
8 PL, L Furier
9 PL, L Şef depozit (similare) Gestionar depozit
10 PL, L Ajutor şef depozit (magazie)
11 PL, L Şef popotă Şef restaurant
12 PL, L Şef laborator (similare) Şef laborator
13 PL, L Îndrumător artistic Maistru instructor
14 PL, L Comandant pluton, grup Şef formaţie pază şi ordine
15 PL, L Locţiitor comandant pluton
16 PL, L Ajutor comandant pluton
17 PL, L Comandant grupă
18 PL, L Ajutor comandant grupă
19 PL, L Şef echipaj, post, obiectiv
20 PL, L Şef staţie radar Şef formaţie sisteme radiante (antene)
21 PL, L Şef cabină, sistem radar (similare)
22 PL, L Operator şef staţie radar
23 PL, L Operator staţie radar Operator radar
24 PL, L Şef staţie (autostaţie) radio Şef staţie radiorelee
25 PL, L Şef centru comunicaţii Maistru electronică, poştă şi telecomunicaţii
26 PL, L Şef echipaj navă Şef echipaj
27 PL, L Funcţii de subofiţer de execuţie din unităţi şi mari unităţi (similare) Referent
C. MILITARI ANGAJAŢI PE BAZĂ DE CONTRACT
1 L Ajutor comandant pluton Şef formaţie pază şi ordine
2 L Comandant grupă
3 L Comandant piesă
4 L Ajutor comandant grupă
5 L Mecanic conductor Şofer
6 L Electromecanic Electromecanic auto
7 L Mecanic instalaţii electrice
8 L Planşetist Trasator
9 L Operator staţie radio Operator radio
10 L Operator staţie radar Operator radar
11 L Şef staţie (autostaţie) radio Şef staţie radiorelee
12 L Operator staţie multiplexare Radiotelegrafist
13 L Mecanic utilaj geniu Maşinist la maşini fixe şi mobile
14 L Constructor de drumuri şi poduri
15 L Mecanic celulă motor Mecanic aviaţie
16 L Comandant şalupă Conducător şalupă
17 L Ajutor şef depozit Magaziner
18 L Pistolar (puşcaş, lunetist) Agent de pază, control, acces, ordine şi intervenţie
19 L Cercetaş
20 L Servant
21 L Funcţii de militari angajaţi pe bază de contract din unităţi şi mari unităţi (similare)

NOTĂ:

1. Stagiul efectuat în funcţiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcţiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R.).

2. Semnificaţia simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:

S - studii superioare civile sau militare;

PL - studii postliceale;

L - studii liceale cu bacalaureat.

ANEXA Nr. 3

TABEL privind echivalarea funcţiilor militare de logistică şi specialitate cu funcţii civile

Nr. crt. Funcţii militare Funcţii civile
Nivelul de studii necesar funcţiei Titulatura funcţiei
A. OFIŢERI
1 S Şef lucrări Lector universitar
2 S Şef catedră Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
3 S Instructor superior
4 S Instructor şef
5 S Instructor
6 S Profesor militar
7 S Şef cursuri Referent de specialitate în învăţământ
8 S Jurist Consilier juridic
9 S Şef al muzicii (similare) Dirijor
Maestru cor
10 S Ofiţer specialist în domeniul istoriei militare Istoric
11 S Comandant club sportiv Preşedinte complex, club sportiv
12 S Medic şef Medic medicină generală
13 S Medic
14 S Şef cabinet medical
15 S Ofiţer specialist în domeniul informaticii Inginer de sistem în informatică
Administrator de reţea de calculatoare
16 S Ofiţer cu activitatea de audit intern sau control financiar de gestiune Auditor intern
17 S Ofiţer cu activitatea de achiziţii Manager achiziţii
18 S Ofiţer cu activitatea de aprovizionare Manager aprovizionare
19 S Ofiţer cu activitatea de valorificări, marketing Manager marketing
20 S Cercetător ştiinţific principal gr. I-III Cercetător
21 S Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de cercetare
22 S Inginer Artilerie şi Rachete Inginer mecanic
Rachete şi Artilerie Antiaeriană Inginer electromecanic
Radiolocaţie Inginer electronist
Tancuri şi Auto Inginer autovehicule rutiere
Geniu Inginer mecanic pentru utilaj tehnologic pentru construcţii
Transmisiuni Inginer electronist, transporturi şi telecomunicaţii
Căi Ferate Inginer căi ferate drumuri şi poduri
Informatică Inginer de sistem în informatică
Chimie Militară Inginer chimist
Topogeodezie Inginer geodez
Aviaţie Inginer aviaţie
Marină Inginer nave
Construcţii Inginer construcţii civile, industriale şi agricole
23 S Subinginer (inginer colegiu) Artilerie şi Rachete Subinginer mecanic
Tancuri şi Auto Subinginer mecanic automobile
Aviaţie Subinginer mecanic motoare de aviaţie
24 S Ofiţer specialist în domeniul informaţiilor militare Consilier, expert administraţie publică
25 S Funcţii de ofiţer specialist din unităţi şi mari unităţi (similare)
B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
1 PL, L Subşef al muzicii Şef orchestră
Concert maestru
2 PL, L Şef partidă (similare) Şef orchestră
Solist instrumentist
3 PL, L Instrumentist şef (similare) Solist instrumentist
Corist
4 PL, L Instrumentist (similare) Instrumentalist, corist
5 PL, L Instrumentist secund (similare)
6 PL, L Instructor 1, 2, 3, 4 şi 5 Maistru instructor
7 PL, L Financiar Contabil
8 PL, L Sanitar şef Asistent medical generalist
9 PL, L Sanitar
10 PL, L Ajutor sanitar
11 PL, L Subofiţer tehnic, specialist (principal) 1, 2, 3, 4 şi 5 Artilerie şi Rachete Maistru mecanic
Rachete şi Artilerie Antiaeriană Maistru electromecanic
Tancuri Maistru mecanic auto
Auto Maistru mecanic auto
Transmisiuni Maistru electronică, poştă şi telecomunicaţii
Informatică Tehnician echipamente de calcul şi reţele
Radiolocaţie Tehnician radiolocaţie
Geniu Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii
Căi ferate Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii
Chimie Tehnician chimist
Aviaţie Maistru aviaţie
Marină Maistru instalaţii navale
Topogeodezie Tehnician topometrist
Construcţii Maistru construcţii civile, industriale şi agricole
Serviciu medical Asistent medical generalist
Logistică Maistru în industria alimentară
12 PL, L Tehnic de bord Tehnician instalaţii de bord (avion)
13 PL, L Subofiţer informaţii Referent
14 PL, L Subofiţer analist
15 PL, L Funcţii de subofiţer specialist din unităţi şi mari unităţi (similare)
C. MILITARI ANGAJAŢI PE BAZĂ DE CONTRACT
1 L Sanitar Asistent medical generalist
2 L Meteorolog Tehnician meteorolog
3 L Topogeodez Desenator tehnic
4 Cartograf

NOTĂ:

1. Stagiul efectuat în funcţiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcţiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R.).

2. Semnificaţia simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:

S - studii superioare civile sau militare;

PL - studii postliceale;

L - studii liceale cu bacalaureat.

se încarcă...