Back

Parlamentul României

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18.09.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înţelege cetăţenii români cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, în raport cu pregătirea lor militară şi de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege.

Cadrele militare sunt în serviciul naţiunii.

Art. 2. -

Potrivit gradelor pe care le au, cadrele militare sunt constituite în corpul subofiţerilor, corpul maiştrilor militari şi corpul ofiţerilor.

Gradele cadrelor militare, în ordinea lor ierarhică, sunt:

A. Subofiţeri:

a) sergent major;

b) plutonier;

c) plutonier major;

d) plutonier adjutant;

e) plutonier adjutant şef.

B. Maiştri militari:

a) maistru militar clasa a IV-a;

b) maistru militar clasa a III-a;

c) maistru militar clasa a II-a;

d) maistru militar clasa I;

e) maistru militar principal.

C. Ofiţeri:

a) ofiţeri cu grade inferioare:

- sublocotenent, respectiv aspirant pentru cei din marina militară;

- locotenent;

- căpitan;

b) ofiţeri cu grade superioare:

- maior, respectiv locotenent-comandor pentru cei din aviaţia şi marina militară;

- locotenent-colonel, respectiv căpitan-comandor pentru cei din aviaţia şi marina militară;

- colonel, respectiv comandor pentru cei din aviaţia şi marina militară;

c) generali şi amirali:
Modificări (1)

- general de brigadă, respectiv general de flotilă aeriană pentru cei din aviaţia militară şi contraamiral pentru cei din marina militară;

- general de divizie, respectiv general de divizie aeriană pentru cei din aviaţia militară şi viceamiral pentru cei din marina militară;

- general de corp de armată, respectiv general comandor pentru cei din aviaţia militară şi viceamiral-comandor pentru cei din marina militară;

- general de armată, respectiv general inspector pentru cei din aviaţia militară şi amiral pentru cei din marina militară.

În afara acestor grade, pentru merite militare excepţionale, în timp de război, Preşedintele României poate acorda generalilor de armată gradul de mareşal, care este cel mai înalt grad militar.

Art. 3. -

Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Jurisprudență (2)

Cadrele militare se pot afla în una dintre următoarele situaţii:

a) în activitate, când ocupă o funcţie militară. Calitatea de cadru militar în activitate se menţine şi pe timpul cât acestea sunt eliberate din funcţii pentru a urma diferite forme de pregătire în interesul serviciului, precum şi atunci când sunt puse la dispoziţie: în vederea încadrării sau trecerii în rezervă ori în retragere; pentru cazurile de boală stabilite prin hotărâre a Guvernului; pe timpul cât sunt în captivitate.
Jurisprudență (2)

Pot fi ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri în activitate persoanele care au numai cetăţenie română;
Modificări (1)

b) în rezervă, când nu ocupă o funcţie militară, dar întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi, iar la nevoie, în calitate de cadre militare în activitate;
Jurisprudență (1)

c) în retragere, când, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru îndeplinirea serviciului militar.

Art. 5. -

Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate sunt militari profesionişti. Profesia de ofiţer, maistru militar sau subofiţer este o activitate menită să asigure funcţionarea, perfecţionarea şi conducerea organismului militar în timp de pace şi de război.

Art. 6. - Jurisprudență (4)

În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi prevederilor regulamentelor militare, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt investiţi cu exerciţiul autorităţii publice, bucurându-se de protecţie potrivit legii penale.

CAPITOLUL II Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare

Art. 7. -

Îndatoririle, drepturile şi libertăţile cadrelor militare sunt cele stabilite de Constituţia României, de legile ţării şi de prezentul statut.

Profesia de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate incumbă îndatoriri suplimentare, precum şi interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi, potrivit legii.

Secţiunea 1 Îndatoriri

Art. 8. -

Cadrele militare au următoarele îndatoriri principale:

a) să fie loiale şi devotate statului român şi forţelor sale armate, să lupte pentru apărarea României, la nevoie până la sacrificiul vieţii, să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale;

b) să respecte jurământul militar şi prevederile regulamentelor militare, să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi ale şefilor, fiind responsabile de modul în care îndeplinesc misiunile ce le sunt încredinţate. Cadrelor militare nu li se poate ordona şi le este interzis să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea penală şi civilă a subordonaţilor;

c) să preţuiască onoarea şi gloria de luptă ale forţelor armate ale României, ale armei şi unităţii din care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poartă;

d) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să asigure instruirea temeinică şi educarea subordonaţilor şi să apere drepturile acestora;

e) să acţioneze pentru întreţinerea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi armamentului şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

f) să păstreze cu stricteţe secretul militar, de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al unor activităţi şi documente.

Secţiunea a 2-a Drepturi

Art. 9. - Jurisprudență (10)

Cadrele militare în activitate au dreptul la:

a) soldă lunară, compusă din solda de grad, solda de funcţie, gradaţii şi indemnizaţii, precum şi la prime, premii, sporuri şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;

b) echipament, hrană, asistenţă medicală, medicamente, locuinţă de serviciu, gratuite, concedii şi scutiri medicale plătite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Jurisprudență (2)

c) reduceri sau scutiri de impozit pe venit şi ale cuantumului chiriei, ajutoare şi alte drepturi, potrivit reglementărilor în vigoare;
Jurisprudență (10)

d) documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 10. - Referințe (1), Jurisprudență (49)

Cadrele militare în activitate decorate cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% şi, respectiv, 50%.

Art. 11. - Referințe (1), Jurisprudență (3)

Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii.
Jurisprudență (2)

Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.

Pensionarii militari decoraţi cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.
Modificări (1), Jurisprudență (6)

Art. 12. -

Cadrele militare în activitate au dreptul să urmeze învăţământul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfecţionare a pregătirii, cu respectarea normelor legale.

Art. 13. -

Cadrele militare în activitate pot fi trimise la studii în străinătate, prin concurs, cu aprobarea ministrului apărării naţionale.

Cadrele militare în activitate care au absolvit şcoli şi academii militare, cursuri sau alte forme de pregătire în străinătate beneficiază de drepturi depline la încadrarea şi promovarea în funcţii corespunzătoare studiilor din ţară cu care le-au fost echivalate diplomele dobândite, în condiţiile legii şi ale reglementărilor militare.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

În timp de pace, cadrele militare în activitate au dreptul la concediu de odihnă, concediu de odihnă suplimentar pentru activitate în locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - şi la concediu de studii.

Regulile privind durata şi acordarea concediului de odihnă, concediului de odihnă suplimentar şi a concediului de studii, precum şi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - Modificări (1)

Femeile, cadre militare în activitate, au dreptul la concediu de maternitate şi la concediu pentru îngrijirea copilului, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, pe baza dispoziţiilor legale aplicabile pe plan naţional.

De asemenea, femeile, cadre militare în activitate, beneficiază de pauze pentru alimentarea şi îngrijirea copilului, precum şi de alte drepturi prevăzute de lege pentru femeile salariate din administraţia publică.
Modificări (1)

Art. 16. -

Cadrele militare în activitate care urmează cursurile de zi ale instituţiilor de învăţământ superior beneficiază, în locul concediilor de odihnă, de vacanţe, conform programelor de învăţământ ale instituţiilor respective şi ordinului ministrului apărării naţionale.

Art. 17. -

Pentru rezolvarea unor situaţii personale sau familiale deosebite, cadrelor militare în activitate, precum şi celor în rezervă, pe timpul cât sunt concentrate sau mobilizate în unităţi militare, li se pot acorda permisii.

Durata permisiilor şi comandanţii care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamentele militare.

Art. 18. -

Timpul acordat pentru permisii, scutiri şi concedii medicale nu se scade din durata concediului anual de odihnă sau a concediului de odihnă suplimentar.

Art. 19. -

La declararea stării de război sau a mobilizării, precum şi în situaţii deosebite stabilite de ministrul apărării naţionale, concediile de odihnă, de studii, vacanţele şi permisiile se suspendă, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte de îndată la unităţile militare de care aparţin.
Modificări (1)

Pe timpul cât durează stările de război sau de mobilizare, cadrelor militare în activitate şi celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii şi concedii potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.

Art. 20. -

Cadrele militare în activitate, mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul, în situaţia când nu li se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie reprezentând 25% din solda lunară.

Soţiile cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul, au dreptul la o indemnizaţie lunară până la o nouă angajare sau până la prestarea unei activităţi autorizate aducătoare de venituri.

De indemnizaţia lunară beneficiază şi soţiile care la data mutării ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor erau înscrise, ca şomeri, la oficiile forţei de muncă, dar numai după ce încetează a mai primi ajutor de şomaj.

Valoarea indemnizaţiei, precum şi perioada de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

se încarcă...