Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2015

Săptămâna 1-4 Octombrie+0
Săptămâna 5-11 Octombrie+1
Miercuri 7 Octombrie

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. (D092)

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să-și modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
- art. 1561 alin. (61) ,(61) din Codul Fiscal,
- Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009

Săptămâna 12-18 Octombrie+19
Luni 12 Octombrie

Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal. (D096)

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal.

Categorii de contribuabili

Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.
Codul Fiscal art. 152 alin. (7), Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1768/2012.

Luni 12 Octombrie

Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări şi plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Categorii de contribuabili

Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
Codul Fiscal art. 270; pct. 164 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004

Luni 12 Octombrie

Plata taxei hoteliere și depunerea DECLARAŢIEI - DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră.

Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.
Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

Categorii de contribuabili

Unitățile de cazare.
art. 281 Codul Fiscal; pct. 190 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004; Anexa nr. 3 (ITL 028) la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 364bis/2009.

Luni 12 Octombrie

Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)

Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Categorii de contribuabili

Se depune de către persoanele juridice care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire.
art. 152 alin. 6 din Codul Fiscal; Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 262/2007, modificat prin Ordinul nr. 35/2014.

Luni 12 Octombrie

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (D020)

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înreguistreze în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului legal de scutire.

Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.
art. 152 alin. 6 Cod fiscal, Ordinul ANAF nr. 262/2007 cu modificările ulterioare.

Luni 12 Octombrie

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
art. 152 alin. 6 Cod fiscal, Ordinul ANAF nr. 262/2007.

Joi 15 Octombrie

Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare - pentru luna precedentă.

Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.

Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
-primul exemplar rămâne la operatorul economic,
-exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre,
-iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
- art. 20615 alin. (7) din Codul Fiscal
- pct. 771, Anexa nr. 311 şi Anexa nr. 312 din Norma metodologică de aplicare a Codului fiscal.

Joi 15 Octombrie

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precendentă - (anexa nr. 47 la norme)

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile
art. 20650 Cod Fiscal;
pct. 105 și anexa nr. 47 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Codului fiscal(modificat prin H.G. nr. 84/2013)
pct. I subp. 7.7 din Instrucțiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 26/2011.

Joi 15 Octombrie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru aeronave/nave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către aeronave.
- art. 206 60 alin. 1 lit. a) și lit. b) Cod fiscal;
- pct. 7.3 și 7.5 din Instrucțiunile aprobate prin Ordinul nr. 26/2011;
- pct. 113.1.1 alin. (9), (10) și (14) și pct. 113.1.2 alin. (7), (8) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Codului fiscal;
- anexa nr. 52.1 și nr. 52.2 la normele de aplicare a Codului fiscal

Joi 15 Octombrie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Categorii de contribuabili

Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.
- art. 20660 Cod Fiscal;
- pct. 113.1.1 alin. (11), (12) şi (16), pct. 113.1.2 alin. (9) şi (10) și anexele nr. 53.1 și 53.2 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Codului fiscal;
- pct. I subp. 7.4 și supb. 7.6 din Instrucțiunile aprobate prin Ordinul nr. 26/2011.

Joi 15 Octombrie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... - (pentru luna precendentă) (anexa nr. 55.1)

Situația se transmite online prin aplicația EMCS-RO STOCURI autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Categorii de contribuabili

- operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
- pct. 90.1 alin. 81 și anexa nr. 55.1 din normele metodologice de aplicare a art. 20630 Cod fiscal;
- pct. I subp. 7.11 din Instrucțiunile aprobate prin Ordinul nr. 26/2011.

Joi 15 Octombrie

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, la autorităţile vamale teritoriale.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
art. 20664 Cod Fiscal
pct. 117.2 (9) şi anexa nr. 57 din Norma metodologică de aplicare a Codului fiscal.

Joi 15 Octombrie

Declarația intrastat pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2015:
900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv,
500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;
Ordinul INS nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat;
Ordinul INS nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015

Joi 15 Octombrie

Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.
art. 22 din Lege nr. 76/2002;
art. 10 şi anexa nr. 3 la Norma metodologica aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 cu modificările ulterioare.

Joi 15 Octombrie

Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole (ITL 029)

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
- art. 273 şi art. 277 Cod fiscal;
- pct 172 şi pct. 184 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Codului fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004,
- anexa nr. 4 la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009.

Joi 15 Octombrie

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilzările de produse energetice pentru luna precendentă - produse energetice

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on-line, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 35 la normele de aplicare a Codului Fiscal

Categorii de contribuabili

- operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final
art. 20620 Codul Fiscal;
pct. 82 (22) și anexa nr. 35 din Norma metodologică de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 84/2013 la 14.03.2013)
pct 7.8 din Instrucțiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI aprobate prin Ordinul ANAF nr. 26/2011.

Joi 15 Octombrie

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - alcoolul etilic şi alte produse alcoolice

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on-line, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35 la normele de aplicare a Codului Fiscal.

Categorii de contribuabili

- operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice)
art. 20658 Cod fiscal
pct. 111 (30) și anexa nr. 35 din Norma metodologică de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 84/2013 la 14.03.2013)
pct. 7.8 din Instrucțiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI aprobate prin Ordin ANAF nr. 26/2011

Joi 15 Octombrie

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent

Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult.

Categorii de contribuabili

- deţinătorii de autorizaţii de utilizator final.
art. 206 60 alin. (1) lit. k) Cod fiscal
pct. 113.7 alin. (8) și anexa nr. 35 la Normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (modificat prin H.G. nr. 84/2013 la 14.03.2013)
pct. I 7.9 din Instrucțiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin aprobate prin Ordinul ANAF nr. 26/2011

Vineri 16 Octombrie

Depunerea Situaţiilor privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precendentă

Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile
- Codul Fiscal art. 20655;
- pct. 109 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Codului fiscal;
- Anexele nr. 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 și 48.5 (privind antrepozitul fiscal de producție) și 49 (privind antrepozitul fiscal de depozitare) la normele de aplicare a Codului Fiscal (modificate prin H.G. nr. 84/2013 la 14.03.2013);
- pct. 7.1, 7.2 din Instrucțiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 26/2011.

Săptămâna 19-25 Octombrie+1
Marţi 20 Octombrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

- se depune prin mijloace electronice în termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic

Categorii de contribuabili

- persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune persoanelor neimpozabile
- persoanele impozabile stabilite în UE , dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifiziune şi televiziune.
art. 1524 (7) respectiv art. 1525 (6) Cod fiscal, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului

Săptămâna 26-31 Octombrie+20
Luni 26 Octombrie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.

Categorii de contribuabili

Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent (fac excepție contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie);
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
art. 52 alin. (3), art. 521 alin. (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin.(4) şi alin. (5)
pct. 66 din Norma metodologică de aplicare a Codului fiscal.

Luni 26 Octombrie

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - (D100)

Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

- lunar - Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
- trimestrial - contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
- alte termene - contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
Ordinul ANAF nr. 1950/2012.

Luni 26 Octombrie

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculează impozitul.

Plata se face până pe 25 ale lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Până la această dată microîntreprinderile au obligaţia de a depune şi declaraţia de impozit pe venit prin intermediul Formularului 100.

Categorii de contribuabili

Microîntreprinderile, precum şi microîntreprinderile din cadrul unei asocieri fără persionalitate juridică dintre o întreprindere şi o persoană fizică rezidentă sau nerezidentă.

În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
art. 112 ind. 9 şi art. 112 ind. 10 Cod fiscal, anexa nr. 6 pct. 1.2 lit f din Ordin 1950/2012.

Luni 26 Octombrie

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
- pentru luna precedentă (D112)

Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro

Categorii de contribuabili

- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 2963 lit. e)
- instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului (art. 2963 lit. f)
- orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. art. 2963 lit. g)
art. 29619 Cod fiscal ;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Luni 26 Octombrie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
- pentru trimestrul precedent (D112)

Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro.

Categorii de contribuabili

- angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) din Codul Fiscal, şi nu au optat pentru depunerea lunară a declarației.
art. 29619 alin. 11 Cod Fiscal ;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1045/2012;

Luni 26 Octombrie

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă. (D224)

Declaraţia se depune, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul, la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
art. 60 alin. (2) Cod fiscal, Ordinul ANAF nr. 52/2012.

Luni 26 Octombrie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (D300)


- se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală (vezi instrucţiuni)
Formularul se completează electronic cu ajutorul programului ANAF. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal.
art.156 2 alin. (1) Cod fiscal;
Ordinul ANAF nr. 1790/2012.

Luni 26 Octombrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (D301)

Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
art. 156 3, alin. (2) Cod fiscal
Ordinul ANAF nr 75/2010, modificat prin Ordinul ANAF nr. 30/2011.

Luni 26 Octombrie

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (D307)

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Categorii de contribuabili

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:

- nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
- trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 15 ind. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, la art. 138 din Codul fiscal şi pct. 16 ind. 1 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2223/2013

Luni 26 Octombrie

Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul fiscal (D311)

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal;

- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Categorii de contribuabili

- persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu şi care efectuează livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate;

- persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat din oficiu, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat la cerere, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.
art. 1563 (10) şi (101) Cod fiscal,
Ordinul ANAF nr. 2224/2013.

Luni 26 Octombrie

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută - (D390VIES)

Declaraţiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile menţionate la art. 156 ind. 4 alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal.
art. 1564 Cod fiscal;
Ordinul ANAF nr . 76/2010, modificat prin Ordinul ANAF nr. 3162/2011.

(vezi şi art. 1111 Cod procedură fiscală privind declaraţiile care au ca termen ultima zi de 25 decembrie)

Luni 26 Octombrie

Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional - (D394)

Declaraţia se completează electronic cu ajutorul programului de asistenţă ANAF şi se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de TVA prin D300).

Categorii de contribuabili

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege.
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.
Ordinul ANAF nr. 3596/2011, ultima oară modificat prin Ordinul ANAF nr. 3806/2013.

(vezi şi art. 1111 Cod procedură fiscală privind declaraţiile care au ca termen ultima zi de 25 decembrie)

Luni 26 Octombrie

Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă - pe trimestrul precedent

- cererea se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul vânzătorul care a făcut livrări la distanţă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizele în statele membre de destinaţie.

Categorii de contribuabili

Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă
art. 20647 Cod fiscal, pct. 103 (18) - (19) din Normele de aplicare a Codului fiscal

Luni 26 Octombrie

Cererea de restituire a accizelor de către importatori (pentru trimestrul precedent)

Categorii de contribuabili

- beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii)
art. 256 56 Cod fiscal ,
pct. 110.2 (5) respectiv pct. 110.3 (9) din normele de aplicare a Codului fiscal

Luni 26 Octombrie

Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)

- pentru ieşirea din sistem - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul de 2.250.000 lei

Categorii de contribuabili

- persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153 Cod fiscal, care aplică sistemul TVA la încasare şi care, în perioada fiscală anterioară din anul curent (luna sau trimestrul, după caz), depăşesc plafonul de 2.250.000 lei

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.
art. 1563 alin. 12 Cod Fiscal,
anexa nr. 2 par. 5 lit. c)- d) din Ordinul ANAF nr. 3884/2013,

Luni 26 Octombrie

Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili

- persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
- avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.
art. 40 Legea nr. 263/2010;
art. 27 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011.

Luni 26 Octombrie

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. În situaţia definitivării impozitului pe profit anual, declaraţia se depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

Categorii de contribuabili

Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul Fiscal.
Ordinul ANAF nr. 1950/2012

Luni 26 Octombrie

Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole

- se plăteşte în două rate egale până pe 25 octombrie respectiv până pe 15 decembrie.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme.
art. 74 alin. 5 Cod Fiscal

Luni 26 Octombrie

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate - art. 29621 alin. (1) lit. g)
- se depune în 2 rate egale până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv.

Categorii de contribuabili

- persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. g), care realizează individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, venituri din următoarele activităţi agricole:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
art. 29625 alin. 21 Cod fiscal

Luni 26 Octombrie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii, următoare lunii, trimestrului sau anului celui în care s-a desfășurat activitatea.
Declaraţia se completează cu ajutorul programului afişat pe pagina de internet a ministerului mediului, se printează pe suport hârtie, se semnează, se ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.
Momentan nu poate fi depus prin mijloace de transmitere la distanţă deoarece procedura de înscriere a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în lista serviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediul Sistemului Electronic Naţional este în curs de implementare legislativă!

Categorii de contribuabili

Contribuabilii prevăzuți în Ordinul nr. 549/2006 anexa nr. 2, cap. III
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia,
Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Noiembrie→ Vezi calendarul lunii următoare
se încarcă...