Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2016

Săptămâna 1-7 Februarie+6
Luni 1 Februarie

Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

Categorii de contribuabili

Persoanele și entitățile prevăzute la art.147 alin. (4) din Legea nr.227/2015 care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.
art.147 alin.(8), art. 169 alin.(4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Luni 1 Februarie

Declarației privind venitul estimat/norma de venit

Categorii de contribuabili

A) Pentru schimbarea, prin opțiune, în condițiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către:
- contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere în sistem real.
- contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși în sistem real și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere la normă de venit.
- contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și doresc să treacă la impunere în sistem real.
- contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, și doresc să treacă la impunere în sistem real.

B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior (2015) au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2016.

C) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv
A) OPANAF 3622/2015 Legea 227/2015 art. 71 (3) și art.85 alin.(4)
B) OPANAF 3622/2015 Legea 227/2015 art. 69 (9)
C) OPANAF 3622/2015 Legea 227/2015 art.85 alin.(4)

Luni 1 Februarie

Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

Categorii de contribuabili

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată.
art. 41 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi Ordinul ANAF nr. 1994/2012 cu modificările şi completările ulterioare

Luni 1 Februarie

Declarația privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (D600)

Categorii de contribuabili

Contribuabilii prevăzuți la art.148 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor refectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.
Ordinul ANAF nr. 3655/2015

Luni 1 Februarie

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse energetice achiziţionate in decursul unui an calendaristic de organizaţiile de caritate

- se depune anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, la autoritatea vamală emitentă a autorizaţiei, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

Categorii de contribuabili

Organizaţiile de caritate care deţin autorizaţii de utilizator final.
art. 399 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
pct. 102. şi Anexa nr. 26 din Normele de punere în aplicare a Titlului VIII a Codului Fiscal
_____________________
Reglementări anterioare
- sec. I pct. 7 subp. 7.10 din Instrucţiunea privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI aprobată prin Ordinul ANAF nr. 26/2011,
pct. 113.3 alin. 9 din norme de aplicare a art. 20660 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
anexa nr. 9 din normele de aplicare a Codului Fiscal.

Vineri 5 Februarie

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. (D092)

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să-și modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
art. 322 (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009
____________
Reglementări anterioare:
art. 156 ind. 1 alin. 6 ind. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Săptămâna 8-14 Februarie+5
Miercuri 10 Februarie

Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
Conform normelor de aplicare (aflate deocamdată in stadiul de proiect) prestatorul de servicii de reclamă și publicitate trebuie să evidențieze în conturi analitice, în mod distinct, taxa de servicii de reclamă și publicitate datorată pe fiecare municipiu, oraș, comună, sector în parte, pe raza căruia se realizează serviciul de publicitate.

Categorii de contribuabili

Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
art. 477 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
________________________
Reglementări anterioare:
art. 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pct. 164 (1) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

Miercuri 10 Februarie

Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)

Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Categorii de contribuabili

Se depune de către persoanele juridice care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire
art. 310 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Ordin ANAF nr. 3698/2015.
____________
Reglementări anterioare:
art. 152 alin. 6 din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 262/2007, modificat prin Ordinul nr. 35/2014.

Miercuri 10 Februarie

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.
art. 310 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Ordinul ANAF nr. 3698/2015.
___________________
Reglementări anterioare
art. 152 alin. 6 Cod fiscal, Ordinul ANAF nr. 262/2007.

Miercuri 10 Februarie

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (D020)

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului legal de scutire.

Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.
art. 310 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 3698/2015.
_____________
Reglementări anterioare
art. 152 alin. 6 Cod fiscal, Ordinul ANAF nr. 262/2007 cu modificările ulterioare.

Miercuri 10 Februarie

Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul la bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de competenţă se desfăşoară. La nivelul municipiului Bucureşti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor în a căror rază de competenţă se desfăşoară manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

Categorii de contribuabili

persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
art. 480, art. 483 (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
pct. 154 din normele de aplicare a Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
_______________________
Reglementări anterioare
- art. 273 şi art. 277 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- pct 172 şi pct. 184 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Codului fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004,
- anexa nr. 4 la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009.

Săptămâna 15-21 Februarie+11
Luni 15 Februarie

Declarația intrastat pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2016:
900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv,
500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;
Ordinul INS nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat;
Ordinul INS nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016

Luni 15 Februarie

Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.
art. 22 din Lege nr. 76/2002;
art. 10 şi anexa nr. 3 la Norma metodologica aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 cu modificările ulterioare.

Luni 15 Februarie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau pentru depozitare
art. 399 lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
pct. 92 (2) şi Anexa nr. 29 (referitoare la aviaţie) respectiv pct. 93 (8) şi (10) şi Anexa nr. 31 (referitoare la navigaţie) la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 15 Februarie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
art. 399 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 92 (14) (17) (18), şi Anexa nr. 30 (referitoare la aviaţie), respectiv pct. 93 (10) (11) şi Anexa nr. 32 - (referitoare la navigaţie) la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 15 Februarie

Depunerea Situaţiilor privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precendentă

Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile
art. 367 (1) lit. l), art. 344 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 39 alin. 2 şi Anexele nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 normele de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal

Luni 15 Februarie

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă -

Categorii de contribuabili

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile
Persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanţă în România
art. 375 (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 46 (2), şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
respectiv
art. 417 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 139 (16) - (17) şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Luni 15 Februarie

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă


Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale, evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 42. În cazul banderolelor, această evidență se întocmește pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
art. 424 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pct. 152 (2) şi Anxea nr. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Luni 15 Februarie

Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare - pentru luna precedentă.

Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
-primul exemplar rămâne la operatorul economic,
-exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre,
-iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
art. 354 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 13. (1)și Anexa nr. 3 sau în Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 15 Februarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... - (pentru luna precendentă)

Categorii de contribuabili

Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
art. 383 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct. 52 (3) și Anexa nr. 21 din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal

Luni 15 Februarie

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - produse energetice

Categorii de contribuabili

- operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
art. 394 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal .
pct. 63 , pct. 97 alin. 1 şi Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal

Luni 15 Februarie

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - alcoolul etilic şi alte produse alcoolice

Categorii de contribuabili

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice)
art. 397 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 85 și Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Săptămâna 22-28 Februarie+14
Joi 25 Februarie

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - (D100)


Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

- lunar - Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

- alte termene - contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
Ordinul ANAF nr. 1950/2012.

Joi 25 Februarie

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă. (D224)

Declaraţia se completează în două exemplare. Copia se păstrează de contribuabil iar originalul se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, în format hârtie, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România / organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România.

Categorii de contribuabili

- persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri supuse impozitului pe venit în România sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România
art. 82 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice
_____________
Reglementări anterioare
art. 60 alin. (2) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 52/2012.

Joi 25 Februarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (D300)


- se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală (vezi instrucţiuni) Formularul se completează electronic cu ajutorul programului ANAF.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
art. 323 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
___________
Reglementări anterioare
art.156 2 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Ordinul ANAF nr. 1790/2012.

Joi 25 Februarie

Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.
art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Anexa nr. 2 par. 5 lit. c)- d) din Ordinul ANAF nr. 3884/2013

Joi 25 Februarie

Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent (D101)

Categorii de contribuabili

Organizaţiile nonprofit
Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură
art.41 alin.(5) lit.a) şi lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fsical, Ordinul ANAF nr. 1950/2012 cu modificările ulterioare.

Joi 25 Februarie

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
- pentru luna precedentă (D112)

Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f), din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
art. 147 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 1045/2012.

Joi 25 Februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (D301)

Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
art. 324 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
______________________
Reglementări anterioare:
art. 156 3, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr 75/2010, modificat prin Ordinul ANAF nr. 30/2011.

Joi 25 Februarie

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (D307)

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Categorii de contribuabili

Persoanele prevăzute la art. 270 alin. (7), art. 280 alin. (6), art. 310 alin. 7, art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2223/2013

Joi 25 Februarie

Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (D311)

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) g) şi h) din Legea nr. 227/2015) și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
art. 324 alin. (10) şi alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Ordin ANAF nr. 632/2015

Joi 25 Februarie

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută - (D390VIES)

Declaraţiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile menţionate la art. 325 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 şi art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
art. 325 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 3162/2011

Joi 25 Februarie

Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (D392A)

Se depune în format electronic, însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii, la registratura organului fiscal competent direct sau la poştă, prin scrisoare recomandată, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 310 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei
art. 324 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul ANAF nr. 93/2014.

Joi 25 Februarie

Declaraţia informativă privind livrările de bunuri prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul . . . (D392B)

Se depune în format electronic, însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii, la registratura organului fiscal competent direct sau la poştă, prin scrisoare recomandată, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 310 alin. (2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei
art. 324 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; Ordinul ANAF nr. 93/2014.

Joi 25 Februarie

Declarația informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul . . . (D393)

Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare depus pe suport electronic și însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii, la registratura organului fiscal competent, direct sau prin scrisoare recomandată.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane
art. 324 alin. (6) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Ordinul ANAF nr. 93/2014.

Joi 25 Februarie

Declaraţia informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național
aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr. 227/2015) - (D394)

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML, disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
Ordinul ANAF nr. 3769/2015

Săptămâna 29 Februarie+6
Luni 29 Februarie

Declarația informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți

Categorii de contribuabili

Plătitorii veniturilor care au obligația să rețină la sursă impozitul pe venitul nerezidenților.
art. 231 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct. 22 si Anexa din Normele de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

Luni 29 Februarie

Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe

Categorii de contribuabili

- persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania.
art.237 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal
Ordinul nr. 460/2004

Luni 29 Februarie

Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent (D205)

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program

Categorii de contribuabili

Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, conform titlului IV din Legea nr.227/2015 precum și intermediari, societăți de administrare a investițiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții, sau alți plătitori de venit, după caz, pentru câștiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.
art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAf nr. 3883/2013

Luni 29 Februarie

Declaraţia informativă privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent (D400)

- de asemenea se va depune ca declaraţie rectificativă ori de câte ori plătitorul constată erori în declaraţia depusă anterior.

Categorii de contribuabili

Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate
art.231 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct 22 (3) din normele de aplicare
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 564/2007

Luni 29 Februarie

Declarația informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent - (D402)

Se depune anual de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Categorii de contribuabili

Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, denumiți în continuare entități raportoare, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații.
Ordinul ANAF nr. 2727/2015, art. 291 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de procedură fiscală

Luni 29 Februarie

Declarația informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent - (D403)

Se depune anual de către asigurătorii definiți conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Categorii de contribuabili

Asigurătorii, definiți conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul ANAF nr. 2727/2015 , art. 291 alin. 1 lit. c) din Codul de provedură fiscală

Martie→ Vezi calendarul lunii următoare
se încarcă...