Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Formă consolidată la zi

Fiscalitate si Contabilitate

25.11.2014

 • Hotărârea nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 999/2014

24.11.2014

 • Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 1027/2014

 • Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A din 07.06.2013

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 113/2014

 • Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, din 15.10.2013

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1190/2014

 • Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014, din 30.05.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 4940/2014

 • Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr 175 "Firme de exerciţiu pentru elevi" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1. din 20.10.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1153/2014

21.11.2014

 • Ordinul nr. 2190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1546/2014

 • Norma metodologică pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public din 16.07.2010

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1354/2014

 • Ordinul nr. 2116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1098/2014

 • Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2014 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru din 06.01.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1182/2014

se încarcă...